Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1004-МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Венета Георгиева Драганова – упълномощен представител на ПП „Единна народна партия”, срещу решение № 137 от 26.09.2011 г. на ОИК – Тервел, област Добрич

Постъпила е жалба по факс с вх. № М-162 от 27.09.2011 г. на ЦИК от Венета Георгиева Драганова - упълномощен представител на ПП „Единна народна партия", срещу решение № 137 от 26.09.2011 г. на ОИК - Тервел, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Сали Осман Рифат - кандидат за общински съветник под № 7 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „Единна народна партия" в община Тервел. В жалбата са развити основания, както и са приложени писмени доказателства, установяващи, че посоченият кандидат за общински съветник не е заявявал настоящ адрес извън територията на Република България и такъв не е обработван, поради което атакуваното решение на ОИК е незаконосъобразно, нарушава основни права на българските граждани. В жалбата се съдържа молба да бъде направена проверка в ОД на МВР - Добрич, за посочените факти.
Към жалбата са приложени: копие от лична карта; личен регистрационен картон на Сали Осман Рифат и удостоверение от кметство с. Ореляк, област Добрич, от 27.09.2011 г., от което е видно, че кандидатът не е подавал адресна карта за настоящ адрес.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С решение № 137 от 26.09.2011 г. ОИК - Тервел, е заличила регистрацията на Сали Осман Рифат като кандидат в кандидатска листа за общински съветници на ПП „Единна народна партия" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В решението си Общинската избирателна комисия се е позовала на постъпила справка за постоянен и настоящ адрес и дата на адресна регистрация на кандидатите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство, представена от администрацията на община Тервел и подписана от кмета, с което на ОИК е представена справка, от която е видно, че Сали Осман Рифат има настоящ адрес в Република Турция към 12.12.2000 г. Вярно е, че в удостоверението от кметство с. Ореляк е записано, че „същият след 01.01.2000 г. не е подавал адресна карта за настоящ адрес". От този документ не може да се направи извод, че кандидатът няма настоящ адрес извън територията на Република България. Постоянният адрес на Сали Осман Рифат е с. Ореляк, ул. Първа № 14, а настоящият адрес на кандидата е Република Турция, считано от 12.12.2000 г.
Общинската избирателна комисия - Тервел, правилно е приложила разпоредбата на чл. 4, ал. 5 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, съгласно която право да бъдат избирани за кметове на общини и общински съветници имат български граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните четири месеца в съответното населено място. С оспорваното решение ОИК - Тервел, приема, че в конкретния случай не е налице изискването на закона кандидатът Сали Осман Рифат да е живял на територията на община Тервел през последните четири месеца преди изборите, тъй като същият има настоящ адрес в Република Турция. Това е видно от представената справка за постоянен и настоящ адрес и дата на адресна регистрация на кандидатите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство с изх. № АО-02-11268 от 21.09.2011 г. на община Тервел. В този случай ОИК - Тервел, правилно е заличила регистрацията на Сали Осман Рифат, тъй като същият не отговаря на изискванията на § 1, т. 5 от ДР на ИК. Ето защо атакуваното решение е правилно и следва да се остави в сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-162 от 27.09.2011 г. на ЦИК от Венета Георгиева Драганова - упълномощен представител на ПП „Единна народна партия", срещу решение № 137 от 26.09.2011 г. на ОИК - Тервел, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Сали Осман Рифат - кандидат за общински съветник под № 7 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „Единна народна партия" в община Тервел.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол