Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 102-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЩИТ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЩИТ", подписано от пълномощника Янко Щерьов Славчев, упълномощен от Асен Демирев Иванов представляващ партията и председател на националния съвет,  заведено под № 71 на 6 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.12.2008 г. по ф.д. № 819/2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, в което партията е регистрирана с наименование "ЩИТ"; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 819/2008 г., от което е видно, че ПП "ЩИТ" се представлява от председателя на националния съвет, заместник председателя на националния съвет и главния секретар на партията заедно и поотделно; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 159 и стр.160 на „Държавен вестник", бр. 10 от 06.02.2008 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверен от председателя на националната конференция, председателя на контролната комисия и протоколчика протокол - извлечение  от заседание на Националната конференция на ПП "ЩИТ", проведено на 09.07.2011 г. с взето решение на основание глава VІІ, чл.3, т.4 от устава за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрацията й в ЦИК, и в която са взели участие 59 (петдесет и девет) члена на партията определени за делегати от областните конференции и които са участвали в гласуването; образци от подписите на тримата представляващи заедно и поотделно партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-312 от 30.06.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009 и 2010 г. в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., от което е видно, че протоколът от заседанието на Националната конференция на партията, проведена на 09.07.2011 г., е представен в СГС, издадено от СГС - ТО, 6 състав, по ф.д. № 819/2008 г.; удостоверение реф. № 270014 от 01.08.2011 г. от ТБ „УниКредитБулбанк" АД, клон „София - Централен", за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно, издадено от председателя на националния съвет Асен Демирев Иванов - един от представляващите партията в полза на Янко Щерьов Славчев, в което изрично се посочва правото да подаде заявление за регистрация пред ЦИК; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7525 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЩИТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол