Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 105-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБН "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия партията проф. д-р Григор Велев, заведено под № 72 на 6 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 28.06.2006 г. по ф.д. № 6553/2006 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф. д. № 6553/2006 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 75 на „Държавен вестник", бр. 75 от 18.09.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 21.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 6553/2006 г., от което е видно, че до датата на издаването му по ф.д. № 6553/2006 г. не са представени извлечения от протоколи от заседание на върховни органи; саморъчна декларация от Емил Александров, в която се заявява, че последното Национално събрание на партията е проведено на 16.09.2007 г.и че предстои провеждане на Национално събрание в съответствие с чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава; образец от подписа на представляващия партията - нотариално заверен; образец от печата на партията - нотариално заверен; препис извлечение от протокол № 2/20.07.2011 г. от заседание на Националния изпълнителен съвет, на което на основание чл. 14, ал. 8 от устава е взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за делегиране на права на областните и общинските ръководства на партията за регистриране на кандидатски листи, заверен с печата на партията. В представения препис - извлечение от протокол № 2 не са посочени кворумът и начинът на взимане на решение. Приложени към заявлението са и: заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение № 48-00-388 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г. в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП; удостоверение № 0126/0004 от 08.08.2011 г. от ТБ „УниКредитБулбанк" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; уведомление от „УниКредитБулбанк" АД за наличие на банкова сметка, пълномощно от представляващия партията Григор Петров Велев в полза на Емил Ангелов Александров да го представлява пред всички държавни институции; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7745 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Допълнително е уточнено, че партията заявява желание да се регистрира с наименование „ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", според съдебната и регистрация и при спазване на изискванията на чл. 89, ал. 2, т. 2 от ИК. Представени са допълнително и: препис извлечение от протокол № 2/20.07.2011 г. от заседание на Националния изпълнителен съвет, на което на основание чл. 14, ал. 8 от устава е взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за делегиране на права на областните и общинските ръководства на партията за регистриране на кандидатски листи, от който е виден кворумът и начинът на взимане на решение, заверен с печата на партията; пълномощно от представляващия партията Григор Петров Велев в полза на Емил Ангелов Александров да го представлява пред Централната избирателна комисия.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол