Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1096-НС
София, 27.09.2014

ОТНОСНО: регистрация „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 26.09.2014 г. от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, представлявано от Елена Дариева Мускова, за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 35-НС от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20140924162913 от 24.09.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 320 анкетьори и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване" АД с вх. № 6 от 26.09.2014 г. установява, че 315 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители. От списъка с предложените лица за три от тях е установено, че са регистрирани като анкетьори други социологически агенции, а за две - че са регистрирани като наблюдатели.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 904-НС от 11 септември  2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, с ЕИК 202758946, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 315 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация като анкетьори, предложени от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, на лицата:

1. Красимира Маринова Христова Има регистрация като анкетьор от „Галъп интернешънъл" АД
2. Ганчо Недялков Христов Има регистрация като анкетьор от „Сова 5" АД
3. Иван Трифонов Дуков Има регистрация като анкетьор от „Галъп интернешънъл" АД
4. Мая Петрова Димова Има регистрация като
 наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция"
5. Даниела Цветанова Найденова Има регистрация като наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция"

„ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.09.2014 в 22:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол