Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1268-МИ
София, 20.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Хусеин Ханан Чило – кандидат за общински съветник от ПП „Българска социалистическа партия”, срещу решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК – Карнобат, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-909 от 19.10.2011 г. на ЦИК от Хусеин Ханан Чило - кандидат за общински съветник от ПП „Българска социалистическа партия", срещу решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас.
Жалбоподателят твърди, че решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, е неправомерно и незаконосъобразно е заличен от листата като кандидат за общински съветник от листата на ПП „Българска социалистическа партия" и е анулирано издаденото му удостоверение № 7. Изтъкват се доводи, че решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, противоречи на чл. 10 от Конституцията на Република България и същото е дискриминационно, като не допуска кандидати за общински съветници и кметове български граждани да имат друго гражданство в държава извън Европейския съюз.
С обжалваното решение ОИК - Карнобат, е заличила регистрацията на Хусеин Ханан Чило като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Българска социалистическа партия". Комисията е приела, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, поради което и на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличила регистрацията му като кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Видно от събраните по преписката доказателства заличаването е извършено въз основа на данните от ГД „ГРАО" в МРРБ, представени на ОИК - Карнобат, от Централната избирателна комисия с писмо изх. № 450 от 10.10.2011 г. Съгласно тези данни Хусеин Ханан Чило е с постоянен и настоящ адрес в община Карнобат, но притежава гражданство на Сирийската арабска република, държава извън Европейския съюз, поради което ОИК - Карнобат, е стигнала до извода, че Хусеин Ханан Чило не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 от ИК.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: жалба вх. № 115А/15.10.2011 г. от Хусеин Ханан Чило; заявление вх. № 115Б/15.10.2011 г. от Димитър Иванов Ганчев - председател на Общинския съвет на БСП - Карнобат; решение № 144/12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат; писмо изх. № 450/10.10.2011 г. на ЦИК, съдържащо информация от ГД „ГРАО"; предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с вх. № 66/19.09.2011 г. от ПП „БСП"; решение от протокол на Четвъртото заседание на 16 отчетно-изборна конференция на общинската организация на БСП - Карнобат, от 25.06.2011 г.; устав на БСП; пълномощно на Димитър Иванов Ганчев с изх. № 1090/03.09.2011 г.; заявление по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК от Хусеин Ханан Чило от 19.09.2011 г.; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК от Хусеин Ханан Чило от 19.09.2011 г.; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК от Хусеин Ханан Чило от 19.09.2011 г.; решение № 109/20.09.2011 г. на ОИК - Карнобат; протокол № 17 от 12.10.2011 г. от заседание на ОИК - Карнобат.
Общите предпоставки за упражняване на конституционно установеното право на българските граждани да бъдат избирани за кметове и общински съветници са уредени в чл. 4, ал. 5 от ИК - да нямат друго гражданство в държава извън ЕС, да са навършили 18 години към изборния ден, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и да са живели най-малко 4 месеца в съответното населено място съгласно § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК. Цитираната разпоредба изисква българските граждани, кандидати за общински съветници и кметове, да нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, а от представената по преписката справка от ГД „ГРАО" в МРРБ е видно, че Хусеин Ханан Чило е гражданин на Сирийската арабска република.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Хусеин Ханан Чило - кандидат за общински съветник от ПП „Българска социалистическа партия", срещу решение № 144 от 12.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 20:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол