Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 133-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: проверка на кандидати – български граждани, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36 във връзка с чл. 351, ал. 1, чл. 364, ал. 3 и § 1., т. 3, буква „а" от ДР от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") при Министерството на регионалното развитие да извърши проверка на предложените за регистрация кандидати в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, която да установи за всеки кандидат - български гражданин дали отговаря на следните условия:

- да е навършил 21 години към 25 май 2014 г. включително;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- да има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз към 24 ноември 2013 г.

2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя за проверка в срок до 22 април 2014 г. включително на ГД „ГРАО" списък на кандидатите - български граждани, в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването им. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалиция, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.

3. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т.1.

4. ГД „ГРАО" извършва проверката по т. 1 в срок до 23 април 2014 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол