Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1332-НС
София, 13.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Валери Симеонов Симеонов – председател на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, срещу решение № 258-НС от 03.10.2014 г. на РИК – Бургас

Постъпила е жалба от Валери Симеонов Симеонов - председател на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО", срещу решение № 258-НС от 03.10.2014 г. на РИК - Бургас. Жалбата е подадена по пощата, като видно от пощенското клеймо върху копието на пощенския плик, приложено към преписката и изпратено от РИК - Бургас, същата е изпратена на 06.10.2014 г. в 18,00 ч. Жалбата е заведена в деловодството на РИК - Бургас, с вх. № 22 от 08.10.2014 г., като е отбелязан и часът на постъпването - 15,50 ч. Жалбата е препратена от РИК - Бургас, по електронната поща в Централната избирателна комисия и е заведена с вх. № НС-10-114/08.10.2014 г. Жалбата е постъпила в оригинал на 10.10.2014 г. Към жалбата е приложен технически носител, съдържащ седем видеофайла със стандарт МР4. В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност на оспореното решение, както и че изложените в мотивите констатации са необосновани и противоречат на фактите, установени от приложените към жалбата видеофайлове.

Решение № 258-НС от 03.10.2014 г. на РИК - Бургас, е постановено по повод на жалба, подадена от Валери Симеонов Симеонов в качеството му на председател на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО", получена на 02.10.2014 г. в 16,45 ч. и заведена в регистъра на жалбите и сигналите, воден от РИК - Бургас, под № 4 от 02.10.2014 г. Жалбата е разгледана на заседанието на районната избирателна комисия на 03.10.2014 г. Районната избирателна комисия е приела, че качеството на видеозаписите не позволява категорично идентифициране на лицата, които извършват агитацията, както и че не може да бъде установено нито мястото, нито времето на извършване на твърдяното деяние. При проверката, която е извършена от районната избирателна комисия, е установено от интернет страницата на ПП „ДПС", че на 23 септември 2014 г. е проведена предизборна среща на ПП „ДПС" с избиратели в гр. Айтос.

Жалбата е допустима като подадена в срок и от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Централната избирателна комисия се запозна с приложените на технически носител към жалбата видеофайлове. От съдържащата се в тях информация се установява, че същите представляват запис от проведено предизборно мероприятие на ПП „ДПС" с избиратели от Втори изборен район - Бургаски. Това се установява както от разположените на сцената плакати, съдържащи номера в бюлетината на ПП „ДПС", така и от съдържащото се в изказванията на различните оратори. Видно е , че на това предизборно мероприятие предизборна агитация във връзка с насрочените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители е извършена и от лицето Хюсеин Хафъзов. Същият е представен като водач на кандидатската листа на ПП „ДПС" във Втори изборен район - Бургаски. Части от изказването на Хюсеин Хафъзов се съдържат в три от видеофайловете, приложени към жалбата на технически носител. Последният от тях е изцяло на чужд език. Безспорно е установено, че на 23 септември 2014 г. ПП „ДПС" е провела среща с избиратели в гр. Айтос, което е на територията на Втори изборен район - Бургаски. От данните, съдържащи се в приложените на технически носител видеозаписи, е видно, че те са направени на 23 септември 2014 г. Предвид на гореизложеното са налице безспорни данни както за мястото на предизборното мероприятие, така и за деня на неговото осъществяване. Видеозаписите съдържат безспорни данни за лицето, извършило агитацията, а именно Хюсеин Хафъзов, който е изрично представен преди неговото изявление към избирателите. Безспорно е, че това лице в изявлението си към избирателите е използвало и чужд език, като изявлението на чужд език е с продължителност 7 минути.

Изхождайки от събраните и разгледани доказателства, комисията мотивира извода за извършено нарушение от разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, забраняваща на политическите субекти да водят предизборна кампания на език различен от българския.

Районната избирателна комисия - Бургас, не е изследвала обективно приложените към жалбата доказателства и въпреки установеното от нея за мястото и времето на извършеното предизборно мероприятие, а именно 23 септември 2014 г. в гр. Айтос, е постановила решение, с което е оставила жалбата на Валери Симеонов Симеонов - председател на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО", за нарушение по чл. 181, ал. 2 от ИК за неоснователна, като е отказала образуването на административно-наказателно производство. Оспореното решение противоречи на фактите и обстоятелствата, установени с приложените към жалбата доказателства и извършената служебна проверка от РИК - Бургас. Предвид гореизложеното решението е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката върната на РИК - Бургас, за ново произнасяне при съобразяване на фактите и обстоятелствата, установени с приложените към жалбата доказателства и извършената от РИК - Бургас, служебна проверка.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 73, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 258-НС от 03.10.2014 г. на РИК - Бургас, и връща преписката за ново произнасяне съобразно указанията в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.10.2014 в 17:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол