Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1393
София, 06.01.2015

ОТНОСНО: подлежащите на съхранение, архивиране и унищожаване изборни книжа и материали при произвеждане на предсрочни избори от същия вид

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал. 5 във връзка с чл. 287, ал. 8, изр. първо, чл. 338, чл. 381 и чл. 457, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на предсрочни избори изборните книжа и материали от предшестващите избори от същия вид се съхраняват от общинските, съответно областните, администрации до шест месеца след датата на произвеждане на предсрочния избор.

2. Избирателните списъци - част ІІ от произведени избори за общински съветници и кметове и за членове на Европейския парламент от Република България не подлежат на унищожаване. Същите се съхраняват от съответната общинска администрация с цел създаване на избирателни списъци - част ІІ при произвеждане на последващи избори за общински съветници и кметове и за членове на Европейския парламент от Република България. За съхранението на тези избирателни списъци отговаря кметът на общината или определено с негова заповед длъжностно лице.

3. До изтичане на срока по т. 1 областните управители предават за постоянно запазване на отдел „Държавен архив" на съответната дирекция „Регионален държавен архив" на Държавна агенция „Архиви":

- Методически указания и инструкции на Централната избирателна комисия по подготовката, произвеждането и отчитане на резултатите от изборите;

- Решения на ЦИК за назначаване на РИК;

- Кореспонденция между ЦИК и РИК/ОИК и кореспонденцията им с организации и ведомства по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите;

- Протоколи с приложени материали от консултации при областния управител на съответната област за определяне състава на РИК;

- Протоколи с приложени материали от консултации при кмета на съответната община за определяне състава на ОИК;

- Протоколи с приложени материали от консултации при кмета на съответната община за определяне съставите на СИК;

- Предложения от областните управители до ЦИК за състава на РИК;

- Предложения от кметовете на общини до ЦИК за състава на ОИК;

- Предложения от кметовете на общини до РИК, съответно ОИК, за съставите на СИК;

- Протоколи с приложени решения от заседания на РИК, съответно ОИК;

- Протоколи на РИК, съответно ОИК, за отчитане резултатите от гласуването;

- Регистър на РИК, съответно на ОИК, за регистриране на инициативни комитети за участие в съответния вид избор;

- Регистри на ОИК за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове в съответната община на партии, коалиции и местни коалиции за всички видове избори;

- Регистри на РИК, съответно на ОИК, за регистриране на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в съответния вид избор;

- Кандидатски листи с кандидати, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети за съответния вид избор;

- Обобщени справки и сведения на РИК, съответно ОИК, за броя на гласувалите и подадените гласове по общини за партии, коалиции и независими кандидати;

- По един екземпляр от бюлетините за всеки отделен вид избор;

- Жалби и сигнали до РИК, съответно до ОИК, за нарушения по време на изборния процес;

- Втори екземпляр от протоколите на СИК с резултатите от гласуването (първи и втори тур) за отделните видове избори;

- Доклади от наблюдатели относно произвеждането на изборите.

По преценка на експертната комисия на областната, съответно общинската, администрация могат да бъдат предадени и други документи, свързани с организационния процес и произвеждането на изборите на регионално ниво, като например: хронограма на изборите, оперативен план на общинската администрация във връзка с произвеждането на изборите, график на РИК и общинската администрация за раздаване на изборни книжа и материали, оперативен план на РИК/ОИК за протичане на изборния ден, график за приемане на протоколите на СИК с резултатите от изборите, информации на РИК за избирателната активност, електронни носители с изборните резултати, протоколи, подписвани между РИК/ОИК и ръководителя на изчислителния пункт, приемо-предавателни протоколи между РИК/ОИК и ЦИК и др. Експертизата се прави по реда и при спазване на изискванията на Закона за националния архивен фонд и другите подзаконови актове.

4. След изтичане на шестмесечния срок по т. 1 в общинските администрации остават на съхранение за срок до произвеждане на последващ общ избор от същия вид, считано от датата на произвеждане на предшестващия избор, следните изборни книжа:

а) избирателните списъци с приложенията към тях - декларациите по чл. 28, ал. 2, чл. 29, ал. 3, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6, чл. 40, ал. 3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 1 от ИК, удостоверенията за гласуване на друго място, удостоверенията по чл. 40 от ИК и удостоверенията за гласуване в определено място;

б) забранителните списъци;

в) списъците за допълнително вписване на придружители;

г) протоколите на СИК с изборните резултати (вторите екземпляри).

Вторите екземпляри от протоколите на СИК с изборните резултати се предават на органите по т. 3 след изтичане на шест месеца от срока по тази точка.

5. Изброените в т. 4 книжа се опаковат в пликове по секции със заповед на кмета на общината. Върху пликовете се изписва номерът на избирателната секция, населеното място, общината и областта и се подписват членовете на комисията. Пликът се запечатва.

Така опакованите книжа се съхраняват в помещенията, определени за съхраняване на изборни книжа и материали от последващия избор от същия вид, по начин да не се смесват с торбите с изборни книжа и материали от други видове избори, които се съхраняват в същото помещение.

6. Книжата и материалите извън описаните в т. 2, 3 и 4 се унищожават в срок до шест месеца след изтичане на срока по т. 4 от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на областния управител. За унищожаването на книжата се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове на комисията, но не по-малко от 2/3 от вписаните в заповедта на областния управител/кмета на общината лица.

7. Останалите книжа и материали, съхранявани от общинските администрации, включително и намиращите се в торбите на СИК книжа и материали, подлежат на унищожаване след изпълнение на задължението по т. 2, 3 и 4 от това решение от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. За извършеното унищожаване на документите комисията съставя протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията, но не по-малко от 2/3 от вписаните в заповедта на кмета лица.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.01.2015 в 17:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол