Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1573-МИ
София, 12.01.2012

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 5, чл. 242, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори  за общински съветници и кметове се прилага Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г. на ЦИК със следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя, както следва: „След приключване на гласуването секционните избирателни комисии (СИК)/подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) опаковат неизползваните бюлетини за съответния нов или частичен избор за общински съветници и кметове, надписват пакета „Неизползвани бюлетини за МИ" и го поставят в черна торба/и, чиито размер и вид са определени в Решение № 451-ПВР/МИ на ЦИК от 19.08.2011г.".

2. Точка 2 се изменя, както следва: „След установяване на резултата от гласуването СИК/ПСИК опакова на отделни пакети и поставя в торбата/торбите по предходната точка:

а) действителните бюлетини в изборите за:

- общински съветници; и/или

- кмет на община; и/или

- кмет на кметство, ако се произвежда такъв вид избор,

като всеки пакет се надписва „Действителни бюлетини в изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство", съответно;

б) недействителните бюлетини във всеки избор, описани в т. 13, 14, 15, 16 и 17 от протоколите за установяване на резултатите в изборите, се опаковат поотделно, върху тях се изписва „Недействителни бюлетини в изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство по т. 13/т. 14/т. 15/т. 16/т. 17" съответно. Така опаковани недействителните бюлетини се опаковат поотделно за всеки вид избор;

в) недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (ред 6 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Недействителни бюлетини по чл. 180 от ИК за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство";

г) недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (ред 7 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Недействителни бюлетини по чл. 181 от ИК за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство";

д) сгрешени бюлетини (ред 8 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Сгрешени бюлетини за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство";

е) образците от бюлетините;"

3. Точка 3 се изменя, както следва: „Торбата/торбите се завързват и запечатват с лента, върху която се подписват всички членове на СИК/ПСИК и се подпечатват с печата на СИК/ПСИК. Върху торбата/торбите се залепва хартиен етикет с изписан номера на секцията, района (в градовете с районно деление) и датата и вида на избора".

4. Точка 4, буква „а" се изменя, както следва: „избирателният списък с приложените декларации към него се поставя в плик, който се запечатва, подписва се от всички членове на СИК/ПСИК, върху плика се изписва номерът на секцията, видът и датата на избора и запечатаният плик се предава на ОИК заедно с протокола за гласуването във връзка с последваща проверка за двойно гласуване, както и за това дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели. За предаването се съставя приемно-предавателен протокол, който се подписва от председателя/зам.-председателя, секретаря и един от членовете на СИК/ПСИК, от една страна, и от друга - от трима представители на ОИК. Общинската избирателна комисия в срок до 3 дни от получаването на пликовете с избирателни списъци ги изпраща за проверка на съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ за двойно гласуване, както и за това дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели".

5. Точка 4, буква „б" се изменя, както следва: „печатът на СИК в случай че се провеждат само избори за кметове или едновременно избори за общински съветници и кметове, се поставя в отделен плик, който се подписва от членовете на СИК/ПСИК и се предава на общинската избирателна комисия (ОИК) за осигуряване гласуване при евентуален втори тур. Предаването на печата на СИК/ПСИК се вписва в протокола по буква "а" на т. 4. Образец на протокола представлява Приложение № 1 към настоящото решение. В случай че се провежда само избор за общински съветници, печатът на СИК/ПСИК се поставя в торбата/торбите по т. 3 преди запечатването й/им".

6. Точка 4, буква „в" се изменя, както следва: „формуляри от протоколите за установяване на изборния резултат - неразпластени, включително вторите формуляри от протоколите, останали непопълнени, съответно сгрешените протоколи и протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 от ИК. След разпластяване от ОИК на протокола/ите за установяване на изборния резултат, екземпляра/ите от този/тези протокол/и, предназначени за общинската администрация, включително сгрешените протоколи се предават от ОИК на членовете на СИК/ПСИК, които поставят този/тези протокол/и и протоколите по чл. 187, ал. 3 от ИК в плик, запечатват го, изписват върху плика номера на секцията и вида на протокола/ите и се подписват. Пликът с протокола/ите се предава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК заедно с торбите с останалите книжа и материали. Общинската избирателна комисия задържа предадени от СИК/ПСИК непопълнени формуляри на протоколи за установяване на резултати от гласуването, съхранява ги до произвеждане на втори тур или за последващ нов или частичен избор и ги предава на СИК/ПСИК в предизборния ден.

7. Точка 6 се изменя, както следва: „При предаването на торбата/ите се съставя протокол по образец (Приложение № 70 от изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г., утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК). В протокола се отбелязва броят на предадените торби и протоколът се подписват от председателя/зам.-председателя, секретаря и един от членовете на СИК/ПСИК и от всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК".

8. В т. 7 думите „се съставят отделни протоколи за двата вида избори" се заменят със „се съставя протокол", а думите „образци на протоколите" се заменят с „образец на протокола".

9. Точка 10 се изменя, както следва:

"Запечатаните торби с книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори  за общински съветници и кметове се съхраняват в помещението в сградата на общинската/районната администрация, където се съхраняват торбите от произведените общи избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В това помещение следва да бъде осигурено разделното съхраняване на торбите и пликовете от новите или частичните избори от тези от общите избори за общински съветници и кметове от 23 октомври 2011 г., така че да се избегне смесването и объркването им. В случай че помещението, използвано за съхранение на торбите от проведените общи избори, е запълнено, не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден за съответния нов или частичен избор кметът на общината/района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет със заповед определя ново помещение за съхраняване на изборните книжа и материали. Помещението се запечатва с лента с подписите на всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и се подпечатва с печата на комисията".

10. В т. 11 думите „изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, насрочени за 23 октомври 2011 г." се заменят със „съответния нов или частичен избор".

11. В т. 12 думите „изборите на 23 октомври 2011 г." се заменят със „съответния нов или частичен избор";

12. В т. 13 думите „изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове" се заменят със „съответния нов или частичен избор";

13. Приложение № 1 и Приложение № 2 към Решение № 1098-ПВР/МИ се отменят. Приемат се нови Приложение № 1 и Приложение № 2, които представляват неразделна част от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.01.2012 в 17:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол