Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1575-МИ
София, 18.01.2012

ОТНОСНО: жалба от Яне Георгиев Янев – представляващ ПП „Ред, законност и справедливост”, срещу решение № 494-МИ от 15.01.2012 г. на ОИК – Елин Пелин, Софийска област

Постъпила е жалба с вх. № 89 от 18.01.2012 г. на ЦИК от Яне Георгиев Янев - представляващ ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 494-МИ от 15.01.2012 г. на ОИК - Елин Пелин, Софийска област, с което общинската избирателна комисия е отказала да регистрира ПП „РЗС" за участие в изборите за кмет на кметство с. Елешница, община Елин Пелин, на 11 март 2012 г.
Жалбоподателят излага подробни съображения за неправилност и незаконосъобразност на оспорения акт, твърдейки, че ОИК - Елин Пелин, в нарушение на закона е дала указания и е изискала ведно със заявлението за регистрация да се представи и удостоверение за регистрация на ПП „РЗС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., издадено от ЦИК. В жалбата се моли за отмяна на оспорваното решение и се иска вместо него да се постанови ново, с което да бъде извършена отказаната регистрация за участие в новия избор.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Централната избирателна комисия споделя изцяло аргументите, изложени в жалбата, като в допълнение следва да се посочи, че съгласно чл. 285, ал. 1 от Изборния кодекс извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции от партии за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си. В този смисъл с Решение № 1553-МИ от 23 декември 2011 г. на ЦИК е допусната ПП „Ред, законност и справедливост" за участие в изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г., като в същото решение изрично е посочено, че партията притежава удостоверение № 31 от 8 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г. При служебна проверка ЦИК установи, че ПП „РЗС" е била регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Елин Пелин, поради което посоченото по-горе удостоверение за регистрация следва да се съдържа в административната преписка, съхранявана в ОИК - Елин Пелин, по регистрацията на ПП „РЗС" за участие в общите избори през 2011 г.
С оглед на изложеното Централната избирателна комисия счита, че не е било необходимо в хода на настоящото производство да се представя допълнително удостоверението за регистрация с № 31 от 8 август 2011 г., доколкото същото вече е било представено, поради което дадените указания от ОИК - Елин Пелин в тази посока и оспореното решение се явяват незаконосъобразни.
С оглед на горното жалбата следва да бъде уважена, а атакуваното решение отменено като неправилно и незаконосъобразно, като на ОИК - Елин Пелин, следва да бъдат дадени указания да приеме решение, с което да регистрира ПП „Ред, законност и справедливост" за участие в изборите за кмет на кметство с. Елешница, община Елин Пелин, на 11 март 2012 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 494-МИ от 15.01.2012 г. на ОИК - Елин Пелин, Софийска област, с което общинската избирателна комисия е отказала да регистрира ПП „РЗС" за участие в изборите за кмет на кметство с. Елешница, община Елин Пелин, на 11 март 2012 г.
УКАЗВА НА ОИК - Елин Пелин, да приеме решение, с което да регистрира ПП „Ред, законност и справедливост" за участие в изборите за кмет на кметство с. Елешница, община Елин Пелин, на 11 март 2012 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 18.01.2012 в 18:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол