Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1637-МИ
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, чл. 152, т. 3 във връзка чл. 416, 418 и 419 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинската избирателна комисия (ОИК) незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет, предава същия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО" в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците следват реда на вписването на инициативните комитети, които ги представят, в регистрите на ОИК.

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис на избирателя, който подкрепя участието в изборите на независимия кандидат за общински съветник или кмет, положен пред член на инициативния комитет.

3.  Проверката обхваща, както следва:

- за българските граждани - име, ЕГН и постоянен адрес (до 24 април 2015 г. включително) в общината, съответно в кметството, както и наличие на настоящ адрес на територията на Република България до 24 април 2015 г. включително;

- за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него и адреса на пребиваване в съответната община или кметство към 24 април 2015 г. включително.

4. Проверката се извършва от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ. За резултата от проверката се уведомява ОИК. Проверката на записите приключва при установяване на следния брой коректни записи:

За общински съветници:

- 100 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 10 000 жители;

- 200 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 20 000 жители;

- 250 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 50 000 жители;

- 500 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 100 000 жители;

- 1000 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население над 100 000 жители.

За кмет на община:

- 200 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 10 000 жители;

- 400 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 20 000 жители;

- 500 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 50 000 жители;

- 1000 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 100 000 жители;

- коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 10 000 жители;

- 2000 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население над 100 000 жители.

За кмет на кметство - коректни записи, равни на 1/5 от броя на избирателите в съответното кметство но не повече от 500.

За кмет на район - коректни записи равни на 1/5 от броя на избирателите в съответния район но не повече от 500.

5. При проверката на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет се спазва следната процедура:

6. Член на ОИК предава по опис приетия от комисията списък на избирателите по чл. 416, ал. 2 от ИК на служител от съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие. В описа се посочват:

- Име на независимия кандидат;

- Вид избор;

- Дата и час на постъпване на списъка в ОИК;

- Брой листове;

- Заявен от инициативния комитет брой избиратели, участвали в подписката;

- необходим минимален брой коректни записи;

- технически носител в структуриран електронен вид и на хартия.

7. За резултата от проверката съответното териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, който съдържа задължително посочване на следното:

- броят на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- брой некоректни ЕГН;

- брой некоректни ЛН;

- брой несъответствия между ЛН и имена;

- брой избиратели без посочен постоянен адрес/адрес на пребиваване и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

- брой повторени записи в списъка;

- брой лица, участвали в предходни списъци за същия вид избор;

- брой неверни и непълни имена;

- общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:

* лица, ненавършили 18-години към изборния ден включително;

* лица, поставени под запрещение;

* лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

* лица без постоянен и настоящ адрес на територията на Република България.

8. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца след изборите.

9. Протоколът се подписва от ръководителя на териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 416, ал. 2 от ИК се връща на ОИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ОИК и за територялното звено на ГД „ГРАО". Разписката се подписва от член на ОИК и от служител на териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ.

10. Съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ извършва проверката не по - късно от 27 септември 2015 г. (27 дни преди изборния ден).

11. Общинската избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 от ИК от извършената от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ проверка не по-късно от 27 септември 2015 г. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представените от комитета списъци по чл. 416, ал. 2 от ИК.

12. Общинската избирателна комисия осигурява възможност на всеки избирател - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващ, възможност да прави справка в списъка по чл. 416, ал. 2 от ИК по ЕГН или ЛН.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.09.2015 в 07:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол