Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1675-МИ
София, 01.03.2012

ОТНОСНО: жалба от ПП „Движение за права и свободи” против решение № 194 от 26.02.2012 г. на ОИК – Дупница, област Кюстендил

Постъпила е жалба вх. № 267 от 29.02.2012 г. на ЦИК от Емил Венев Атанасов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", против решение № 194 от 26.02.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, с което е отказана регистрация на ПП „Движение за права и свободи" за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, на 22 април 2012 г.

Към жалбата са приложени: заявление по образец - Приложение № 25, от ПП „Движение за права и свободи" с искане за регистрация за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, на 22 април 2012 г.; копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК; заверено копие от решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК; копие от решението на ЦИК за допускане на партията до участие в изборите - № 1615-МИ от 6 февруари 2012 г.; копие от пълномощно от председателя на ПП „Движение за права и свободи" Ахмед Демир Доган в полза на Емил Венев Атанасов. Допълнително ОИК - Дупница, изпрати в ЦИК копие от обжалваното решение с отбелязване на датата на обявяване - 26.02.2012 г.; копие от съответната страница от регистъра на ОИК  (Приложение № 34) и копие от протокола от 26.02.2012 г. на ОИК.

Видно от представените документи обжалваното решение е постановено на 26.02.2012 г. и е обявено на същата дата. Жалбата е постъпила в ЦИК на 28.02.2012 г. по факса и е заведена във входящия регистър на 29.02.2012 г. Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 2 от ИК и е допустима за разглеждане.

В срока по чл. 95, ал. 1 във връзка с чл. 284 от ИК политическата партия е подала в ОИК - Дупница, заявление по образец с искане за регистрация на партията за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница. Към заявлението са приложени: копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК; заверено копие от решение на Централната ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК; копие от решението на ЦИК за допускане на партията до участие в изборите - № 1615-МИ от 6 февруари 2012 г.; копие от пълномощно от председателя на ПП „Движение за права и свободи" Ахмед Демир Доган в полза на Емил Венев Атанасов. Заявлението е заведено в регистъра на ОИК - Дупница, под № 1 от 23 февруари 2012 г. След проверка на приложените документи ОИК - Дупница, е приела, че липсва актуално решение на централното ръководство на партията за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница. На основание чл. 95, ал. 6, изр. второ от Изборния кодекс ОИК - Дупница, е дала указания партията да представи искания документ в срок до 26.02.2012 г., 18,00 ч. В указания срок такъв документ не е бил представен, поради което ОИК - Дупница, е приела, че е налице основание за отказ на регистрация на ПП „Движение за права и свободи" за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, съгласно чл. 95, ал. 7 от ИК.

Решението на ОИК - Дупница, е незаконосъобразно и следва да се отмени по следните съображения:

С Решение № 1588-МИ от 30 януари 2012 г. на ЦИК при регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции от партии, инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г. се прилага Решение № 203-МИ от 12 август 2012 г. на ЦИК с изключение на сроковете, изрично посочени в Решение № 1588-МИ от 30 януари 2012 г.

Документите, които партиите следва да приложат към заявлението за регистрация, са посочени в т. 11 от Решение № 203-МИ от 12 август 2012 г. на ЦИК. Съгласно т 11, буква „б" от Решение № 203-МИ от 12 август 2012 г. на ЦИК към заявлението за регистрация партиите трябва да представят копие от решението за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК, или копие от решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в изборите за съответната община. Видно от представените документи и от мотивите на обжалваното решение ПП „Движение за права и свободи" е представила всички изискуеми документи, включително решение на централното ръководство от 14.07.2011 г. за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК. Неправилно ОИК - Дупница, в противоречие с чл. 95, ал. 2 от ИК и т. 11 от Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК приема, че партията трябва да представи актуално решение на централното ръководство на партията за участието й в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница. Партията е представила всички документи съгласно т. 11 от Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, включително решението на централното ръководство, представено в ЦИК, на основание т. 11, буква „б" от посоченото решение. Не са били налице основанията по чл. 95, ал. 6, изр. второ от ИК за даване на указания и дадените се явяват незаконосъобразни и не подлежат на изпълнение.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 194 от 26.02.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, с което се отказва регистрация на ПП „Движение за права и свободи" за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 22 април 2012 г.

УКАЗВА на ОИК - Дупница, да регистрира ПП „Движение за права и свободи" за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 22 април 2012 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.03.2012 в 21:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол