Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1928-МИ
София, 16.07.2012

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВМРО – Българско национално движение” против решение № 235 от 13.07.2012 г. на Общинската избирателна комисия – Белоградчик, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № 891 от 16.07.2012 г. на ЦИК, от Тодор Кирилов Цеков, представляващ по пълномощие ПП „ВМРО - Българско национално движение" против решение № 235 от 13.07.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Белоградчик, с което е оставена без уважение негова жалба до ОИК от 12.07.2012 г. за нарушение по чл. 134, ал. 6 от ИК, както и са дадени указания на кмета на община - Белоградчик да издаде заповед по чл. 134, ал. 3 от ИК, както и на представителите на политическите партии и коалиции, участващи в изборите за общински съветници на 22 юли 2012 г., да спазват изискванията на Изборния кодекс при поставянето на агитационни материали.

Жалбоподателят е останал недоволен от така постановеното решение и моли същото да бъде отменено като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, както и да бъдат дадени указания на ОИК - Белоградчик за вземане на решение за съставяне на акт за установяване на административни нарушения против ПП „Единна народна партия" и ПП „Лидер". В жалбата се развиват доводи, че е налице състав на нарушение по чл. 299 във връзка с чл. 134, ал. 6 от ИК, тъй като върху плакати на ПП „ВМРО - Българско национално движение" са поставени плакати на други политически партии по начин, по който практически унищожава и закрива плакатите на ПП „ВМРО - Българско национално движение".

В хода на производството пред Общинската избирателна комисия е излъчена нарочна временна комисия от членове на ОИК, която е посетила посочените от жалбоподателя места в с. Боровица, община Белоградчик, като за така извършената проверка е съставен констативен протокол в 15 часа и 10 минути на 12.07.2012 г., от който е видно, че агитационните материали са разлепени на табло пред сградата на кметството в с. Боровица, като върху два плаката на ПП „ВМРО - Българско национално движение" са разлепени плакати на ПП „Единна народна партия" и ПП „Лидер". В същия протокол е закрепена и констатацията, че всички материали са силно увредени и не изпълняват предназначенията си. Допълнително Общинската избирателна комисия в свое писмо с изх. № от 45 от 12.07.2012 г. е изискала от кмета на община Белоградчик да предостави информация дали е издал заповед по реда на чл. 134, ал. 3 от ИК за определяне на местата за поставяне на агитационните материали. С писмо с регистрационен индекс 4055-1 от 12.07.2012 г. кметът на община Белоградчик е отговорил, че не е издавал такава заповед. От така установената фактическа обстановка ОИК - Белоградчик е направила извода, че не е налице състав на нарушение по чл. 299, във връзка с чл. 134, ал. 6 от ИК, поради обстоятелството, че кметът на община Белоградчик не е издал заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали, което според ОИК води до невъзможност за ангажиране на наказателно-административната отговорност на председателстващите съответните партии или коалиции.

Централната избирателна комисия намира подадената жалба за допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването, а по същество за неоснователна. Атакуваното решение е постановено на редовно заседание на ОИК при наличие на законно установените кворум и мнозинство за вземането му, в предписаната от закона форма и в изпълнение на предоставените от законодателя пълномощия. ЦИК изцяло споделя аргументите на Общинската избирателна комисия, че в конкретиката на настоящия случай не е налице фактическият състав на чл. 134, ал. 6 от ИК, доколкото предвидената в посочената разпоредба забрана за унищожаването и заличаването на агитационни материали е по отношение на агитационните материали, които са поставени по определения от Изборния кодекс ред. Доколкото от приобщените по преписката доказателства (констативен протокол от 12.07.2012 г. на ОИК и снимков материал) е видно, че не се касае за сгради, огради и витрини, където агитационни материали се поставят с разрешението на собственика или управителя на съответния имот, то обстоятелството, че не е издадена заповед от кмета на община Белоградчик за определяне на местата за поставяне на агитационни материали, по същество препятства настъпването на фактическия състав на чл. 134, ал. 6, във връзка с ал. 3 от ИК. ЦИК не споделя аргумента на жалбоподателя, че при неиздаване на заповед на кмета на общината по чл. 134, ал. 3 от ИК, то действие има негова предходна заповед, издадена по повод на общите избори, проведени през 2011 г., тъй като съгласно чл. 284 от ИК новите избори, каквито са изборите за общински съветници в община Белоградчик на 22 юли 2012 г., се произвеждат по общия ред при спазване разпоредбите на ИК. Новелата на цитираната норма предполага и издаването на нова заповед по реда на чл. 134, ал. 3 от ИК, тъй като предходната, издадена по повод на общите избори, произведени през 2011 г. е загубила действието си с произвеждането им. С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение, а оспореното решение на ОИК - да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно, поради което на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 891 от 16.07.2012 г. на ЦИК, от Тодор Кирилов Цеков, представляващ по пълномощие ПП „ВМРО - Българско национално движение" против решение № 235 от 13.07.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Белоградчик.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.07.2012 в 22:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол