Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2000-МИ
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции/местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 397, чл. 413, чл.414, ал.6,  чл.415 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и т. 35 от Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО")

1. Възлага на ГД „ГРАО" при Министерството на регионалното развитие да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г., която да установи за всеки кандидат български гражданин дали отговаря на следните условия:

- да има българско гражданство;

- да е навършил 18 години към 25 октомври 2015 г. включително;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- дали има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответния изборен район - община или кметство, към 24 април 2015 г.

 

2. Общинските избирателни комисии изпращат незабавно след постъпването им на Централната избирателна комисия (ЦИК), но не по-късно от 22 септември 2015 г., списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването й. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

3. Централната избирателна комисия предоставя не по-късно от 23 септември 2015 г. на ГД „ГРАО" при МРРБ, в електронен вид, в EXCEL формат, два отделни списъка, съответно с данните на регистрираните кандидати за общински съветници и за кметове на общини и с данните на регистрираните кандидати за кметове на кметства. ГД „ГРАО" при МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок от два дни, но не по-късно от 25 септември 2015 г., и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

4. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид, в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

ІІ. Общинските избирателни комисии извършват проверка на заявения от кандидата - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Централната избирателна комисия изпраща до Министерството на външните работи и до Министерството на правосъдието искане за проверка на обстоятелствата по чл. 397, ал. 2 от Изборния кодекс.

ІV. Централната избирателна комисия изпраща до Министерството на правосъдието искане за проверка на обстоятелствата дали регистрираните от общинските избирателни комисии кандидати са осъдени с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

V. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

5. Централната избирателна комисия извършва проверка:

а) дали кандидатът за общински съветник е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за общински съветник е регистриран в повече от един изборен район;

в) дали кандидатът за кмет е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

г) дали кандидатът за кмет е регистриран в повече от един изборен район;

д) дали кандидатът за кмет на община е регистриран и за кандидат за кмет на район или кметство;

е) дали кандидатът за кмет, регистриран от инициативен комитет  е регистриран за кандидат за общински съветник от партия или коалиция/местна коалиция;

ж) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от инициативен комитет, е регистриран за кандидат за кмет от партия и коалиция/местна коалиция;

з) дали кандидатът за кмет е регистриран като кандидат за общински съветник от друга партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

и) дали кандидатът за кмет на община, район или кметство, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат на община, район или кметство на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция;

к) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция.

6. Централната избирателна комисия извършва проверката в срок до 24 септември 2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол