Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2014-ПВР/МИ
София, 03.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Джебел, област Кърджали, назначена с Решение № 335-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-901/24.08.2011 г. от областния координатор на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, за промяна в състава на ОИК - Джебел. Приложени са: копие от дипломата за завършено висше образование на Теннур Мустафа Муса; копие на декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Теннур Мустафа Муса и копие на решение № 165 от 20.08.2012 г. на ОИК - Джебел, относно предложение за прекратяване пълномощията на член на ОИК - Джебел, назначен от квотата на ПП „ГЕРБ"; копия от протоколи от проведени заседания на ОИК - Джебел, от 14.05.2012 г., от 22.05.2012 г. и от 19.08.2012 г.

От ОИК е получено писмо с изх. № 860/24.08.2012 г. и е заведено към вх. № ОИК-901/24.08.2012 г. с приложено решение на комисията № 165 от 20.08.2012 г., ведно със заверени копия от протоколи от заседания на комисията от 14.05.2012 г., от 22.05.2012 г., от 19.08.2012 г. и от 20.08.2012 г. С приложеното решение ОИК -Джебел, предлага на ЦИК да прекрати предсрочно пълномощията на Хикмет Сабахтин Юсуф, ЕГН ..., като член на ОИК - Джебел, поради неучастие в три поредни заседания по неуважителни причини. Към предложението за промяна на ОИК - Джебел, са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Теннур Мустафа Муса.

Видно от приложените документи, налице е условието по чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК - лицето не е участвало в три поредни заседания на ОИК - Джебел, по неуважителни причини - на 14.05.2012 г., на 22.05.2012 г. и на 19.08.2012 г. Постъпили са всички необходими документи за назначаване на нов член на ОИК - Джебел, Теннур Мустафа Муса, ЕГН ...

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Джебел, област Кърджали, Хикмет Сабахтин Юсуф, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Джебел, област Кърджали, Теннур Мустафа Муса, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2012 в 11:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол