Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 205-ЕП
София, 22.04.2014

ОТНОСНО: молба от председателя на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ” за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпило е заявление вх. № ЕП-10-47 от 17.04.2014 г. от председателя на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" Господин Тончев Тонев, с което се иска възстановяване на внесения от партията безлихвен депозит по чл. 129 от Изборния кодекс поради заличаване на регистрацията на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия е регистрирала ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" с Решение № 130-ЕП от 09.04.2014 г. за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс. С писмо изх. № 90-03-252 от 11.04.2014 г. и протокол от 11.04.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 39-ЕП от 02.04.2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс. С оглед на изложеното с Решение № 150-ЕП от 11.04.2014 г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Решението за заличаване на регистрацията е обжалвано от ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" пред Върховен административен съд. ВАС, ІV-то отделение с решение № 5366 от 16.04.2014 г., постановено по адм.д.№ 5139/2014 г. отхвърли жалбата на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" срещу решението на  ЦИК за заличаване на регистрацията.

На основание чл. 137, ал. 4 във връзка с чл. 129 от Изборния кодекс и т. 38, раздел VІІІ на Решение № 35-ЕП от 31.03.2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит в размер на 2500 лв., внесен от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Депозитът се възстановява в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение по следната банкова сметка на политическата партия: BG71BPBI79421020264402 в „Юробанк България" АД.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.04.2014 в 02:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол