Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2081-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елка Иванова Станчева, общински ръководител на ПП ГЕРБ – Антоново, срещу решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК в община Антоново

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Антоново от Елка Иванова Станчева, общински ръководител на ПП ГЕРБ - Антоново, срещу решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК в община Антоново. Жалбата е заведена в ОИК Антоново под № 3 от 07.09.2015 г. в 12.05 часа. Жалбата е комплектувана и изпратена по електронната поща от ОИК Антоново, като е заведена в ЦИК с вх. № МИ-15-272 от 08.09.2015 г. Приложени са пълномощно № КО-Г-080/14.08.2015 г. от Бойко Методиев Борисов в качеството му на председател и представляващ партия „ГЕРБ" в полза на Венка Константинова Стоянова, пълномощно № 2 от Венка Константинова Стоянова за преупълномощаване на Елка Иванова Станчева, протокол № 1 от 05.09.2015 г. от заседание на ОИК - Антоново, решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, протокол № 2 от 07.09.2015 г. на ОИК - Антоново, и решение № 6 от 07.09.2015 г. на ОИК - Антоново.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за нецелесъобразно и за незаконосъобразно поради противоречие с основни принципи в Изборния кодекс в частта му, в която в състава на работната група към ОИК за експерт е определено лицето Марко Русев Марков, който е и секретар на ОИК.

С решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, на основание чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. на ЦИК към ОИК - Антоново, е създадена работна група от специалисти в състав: за технически сътрудник Маргрета Иванова Петрова и за експерт Марко Русев Марков. С Решение №1608-МИ/НР от 31 август 2015 г. на ЦИК е назначена Общинската избирателна комисия в община Антоново, като за секретар е назначено лицето Марко Русев Марков. След внасяне на жалбата от Елка Иванова Станчева е проведено заседание на ОИК - Антоново, на 07.09.2015 г. за запознаване с жалбата и отмяна на обжалваното решение в обжалваната му част. В хода на разискванията по дневния ред са изразени становища от членовете на ОИК - Антоново, че липсва противоречие и законово основание да се съвместяват двете длъжности от едно лице, както и че лицето, което ще заема длъжността експерт, трябва да е технически грамотен, каквито качества притежава Марко Русев Марков. Взето е решение № 6 от 7 септември 2015 г., съгласно което не се отменя решение № 3 от 5 септември на ОИК - Антоново.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК - Антоново, подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК. Подадената жалба на 7 септември 2015 срещу решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, се явява подадена в срок и е допустима за разглеждане от ЦИК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Обжалваното решение е постановено при пряко противоречие с Решение № 1546-МИ/НР от 27 август на ЦИК. С посоченото решение е определен точния размер на възнагражденията на председателя, секретаря и членовете на общинските избирателни комисии. Възнагражденията на лицата, назначени в състава на общинските избирателни комисии, не могат да бъдат увеличавани по какъвто и да било начин. Предвидената в т. 8 от посоченото решение на ЦИК възможност за наемане на специалисти и технически сътрудници е за подпомагане дейността на общинските избирателни комисии. Тази възможност съществува само когато съответната общинска избирателна комисия е затруднена в работата си и е налице необходимост от привличане допълнително на лица за осъществяване на съответните технически дейности. Няма пречка лице, включено в състава на общинска избирателна комисия, да осъществява и технически дейности във връзка с работата на комисията, но това не е основание за изплащане на възнаграждение по т. 8 от Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. на ЦИК. Следователно обжалваното решение в обжалваната му част е незаконосъобразно, поради прякото му противоречие с Решение № 1546-МИ/НР от 27 август 2015 г. на ЦИК и като такова, следва да бъде отменено.

Незаконосъобразно е и решение № 6 от 7 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, доколкото с него е потвърдено обжалваното решение. Макар и да не е обжалвано с жалбата, подадена от Елка Иванова Станчева, Централната избирателна комисия разполага с правомощия да осъществи контрол във връзка с неговата законосъобразност.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл.57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 3 от 5 септември 2015 г. на ОИК - Антоново, в частта му, в която за експерт към създадената работна група от специалисти е определен Марко Русев Марков - секретар на ОИК - Антоново.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 6 от 7 септември 2015 г. на ОИК - Антоново

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол