Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2179-НС
София, 19.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 29, ал. 1, т. 7, ал. 2 и 3, чл. 76, ал. 4, чл. 96 и 97 и § 6, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за народни представители.

2. В изборите за народни представители участват инициативните комитети регистрирани в Районните избирателни комисии.

3. Един инициативен комитет може да предложи за регистриране само един независим кандидат за народен представител.

 

ІІ. Регистрация на инициативни комитети в Районните избирателни комисии

4. За издигане на независим кандидат за народен представител  се създава инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. С Указ № 58 от 13.03.2013 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.) е определена номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

5. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

6. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

7. Инициативният комитет представя заявление за регистрация (Приложение № 49 от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни преди изборния ден).

8. Заявлението за регистрация се подава в районната избирателна комисия от лицето, представляващо инициативния комитет, определено с решение по т. 6.

9. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единния граждански номер и постоянния адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единния граждански номер и постоянния адрес на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители;

г) адрес и телефон за връзка.

10. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето (по т. 6), което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 56 от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 от ИК;

г) декларация по образец (Приложение № 57 от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимите кандидати лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) издадено от банка удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, открита не по - рано от датата на решението за създаване на инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.

11. Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи и извършва вписване в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (Приложение № 52 от изборните книжа). При установяване на непълноти РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (01.04.2013 г.). Когато непълнотите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва регистрация.

12. Решенията на РИК за регистрации на инициативния комитет, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 29, ал. 3 от ИК в срок до три дни от обявяването им.

ЦИК се произнася с решение в срок до три дни от постъпване на жалбата.

Решението на ЦИК може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа след съобщаването му по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.03.2013 в 22:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол