Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2224-НР
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на инициативни комитети, партии и коалиции в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 124-126, чл. 53, ал. 9, чл. 58, чл. 85, ал. 9, чл. 87, ал. 1, т. 28, чл. 88, ал. 1, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 230, ал. 2, чл. 232, чл. 236, ал. 6, чл. 431, чл. 442 и чл. 455, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Общи положения

1.  Инициативните комитети, партиите и коалициите регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания в националния референдум на 25 октомври 2015 г. могат да имат свои упълномощени представители.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в изборите за общински съветници и за кметове и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, упълномощават своите представители по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

2. Общият брой на представителите на всеки инициативен комитет, партия или коалиция не може да надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответната община (район);

б) извън страната - броя на секциите извън страната.

3. В избирателна секция и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в ОИК в деня на референдума, може да присъства само един представител на всеки инициативен комитет, партия или коалиция.

В деня на референдума представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

4. Представителите на инициативния комитет, партиите и коалициите се легитимират с пълномощно подписано от представляващия инициативния комитет, партията или коалицията или упълномощено от него лице. Представляващият инициативния комитет и неговите членове се легитимират само с документ за самоличност.

 

Изготвяне и представяне на списъците

5. Всеки инициативен комитет, партия или коалиция изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в деня на референдума. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

6. Списъкът по предходната точка се подписва и/или предава до 24 октомври 2015 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния район от представляващия инициативния комитет, партията или коалицията или от упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или предава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията в него е съобразно последователността в хартиения носител.

7. За секциите извън страната списъкът се изготвя по реда на т. 5 и 6 и се предава на Централната избирателна комисия.

8. Списъкът на представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите се публикува на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия, съответно на Централната избирателна комисия, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване воден от ОИК, са дадени в приложение № 2 към Решение № 1552-МИ от 28.08.2015 г., изменено и допълнено с Решение № 2094-МИ от 10.09.2015 г. на ЦИК, и в приложение към решението за ЦИК.

9. Инициативните комитети, партиите и коалициите могат да изготвят и предават до деня на референдума в ОИК, съответно в ЦИК, за секциите извън страната допълнителен втори или следващ списък на своите упълномощени представители при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 5 и 6.

10. До деня на референдума всеки инициативен комитет, партия и коалиция може да оттегли пълномощното на свои упълномощени представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия инициативния комитет, партията или коалицията или от упълномощени от тях лица. В ОИК, съответно в ЦИК, за избирателните секции извън страната се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

11. Общинската избирателна комисия, съответно ЦИК, незабавно извършва промените по т. 9 и 10 в публичния списък по т. 8 на представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите.

 

Права и задължения на представителите. Отличителни знаци и легитимация.

12. В деня на националния референдум представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите имат право:

а) да присъстват в избирателната секция при откриването и закриването на деня на референдума, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост (само по един представител на инициативен комитет, партия или коалиция);

б) да присъстват при въвеждане на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на ОИК;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от ОИК с резултатите от съответния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в ОИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК, съответно от ОИК, в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 65-НР от книжата за НР), след което представителят се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител на инициативен комитет, партия и коалиция;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения при произвеждане на референдума.

13. В деня на националния референдум представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

14. Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите са длъжни да носят в деня на референдума само отличителния знак, утвърден с Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на ЦИК - приложение № 2 и т. 10 от решението. Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК, не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират с издаденото пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване. Решението на СИК извън страната може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

15. Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол