Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2230-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС", подписано от Веселин Найденов Марешки в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 7 на 20 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24.08.2007 г. по ф.д. № 12351/2007 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2011 г. от СГС - ФО, 1 състав,  по ф.д. № 12351/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 167 на „Държавен вестник", бр. 75 от 18.09.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 14.03.2013 г. за взето решение от Председателския съвет на ПП „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия; нотариално заверен образец от подписа на представляващия партията; нотариално заверен образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-153 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; платежно нареждане от 19.03.2013 г. на „МКБ Юнионбанкс" АД за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК; удостоверение от 19.03.2012 г. на „МКБ Юнионбанк" АД, НЦ ФЦ - Варна, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; декларация от Веселин Найденов Марешки в качеството му на председател на ПП „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС", в която декларира, че посочената банка ще обслужва предизборната кампания на ПП „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС"; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 12351/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; пълномощно от Веселин Найденов Марешки, с което упълномощава Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко." да подават и получават всякакви заявления, молби и други необходими документи, както и да получават удостоверения за регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 012  избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

От писмо с вх. № 77-НС от 21.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

От протокол от 27.03.2013 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС".

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2012 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация на политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.03.2013 в 12:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол