Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2240-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", подписано от председателя и представляващ партията Яне Георгиев Янев, заведено под № 33 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 20.12.2000 г. по ф. д. № 14403/2000 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено от съда копие на решение от 31.01.2006 г. на СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 14403/2000 г. за промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 14403/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 98 на „Държавен вестник", бр. 4 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и 176 на „Държавен вестник", бр. 17 от 2006 г. за вписани промени; протокол от 03.03.2013 г. от заседание на Управителния съвет на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г. от „Банка ДСК" ЕАД, клон Московска; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-167 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 14403/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова референция от „Банка ДСК" ЕАД, ФЦ „Московска", за актуални сметки, по които ще обслужва предизборната кампания на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"; декларация от Яне Георгиев Янев, че по посочената банкова сметка ще се обслужва предизборната кампания на партията; пълномощно, подписано от Яне Георгиев Янев в полза на Петър Христов Димитров; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 16 566 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ " за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол