Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2243-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", подписано от Николай Нанков Ненчев в качеството на главен секретар и представляващ партията, заведено под № 13 на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверено от съда копие на определение № 3865 от 11.09.1946 г. по ф.д. № 10/1946 г. на Софийския областен съд за вписване на партията в особения регистър на съда; заверено от съда копие на решение от № Ф-58 от 04.05.1993 г. на Върховния съд на РБ, СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 2274/1990 г., за вписване на промени; заверен препис от съда на решение от 05.03.2009 г. на СГС - ФО, 2 състав, по гр.д. № 2274/1990 г. за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.03.2013 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.; заверен от съда препис на решение № 121 от 22.07.2011 г. на Върховния касационен съд на РБ, Търговско колегия, ІІ отделение; заверено от партията копие от от стр. 1 и стр. 56 на „Държавен вестник", бр. 59 от 2011 г.; решение на съвместното заседание на Върховния съюзен съвет и Управителния съвет на ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", проведено на 16.03.2013 г. за участие в изборите за народни представители и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-155 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; банково удостоверение от 15.03.2013 г. на „Райфайзен банк", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 2274/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от 21.03.2013 г. на Българска народна банка; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 185 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „БЗНС".
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „Земеделски народен съюз" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „„БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЗНС.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол