Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2245-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ", подписано от Костадин Христов Чакъров в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 15 на 22 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от решение от 01.11.1995 г. по ф. д. № 13675/1995 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние от 15.03.2013 г. по ф.д. 13675/1995 г. на СГС, 4 състав; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 48 на „Държавен вестник", бр. 111 от 1995 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение № 17/15.03.2013 г. на Политбюро на ЦК на ПП „Съюза на комунистите в България", компетентен съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-190 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; банкова референция реф. № 003/22.03.2013 г., изх. № 0092/22.03.2013 г. от „УниКредит Булбанк" АД - филиал Жолио Кюри, София, за актуална банкова сметка и декларация от Костадин Христов Чакъров в качеството на председател и представляващ партията, че тази банкова сметка, ще се използва за обслужване на предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 13675/1995 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; платежно нареждане от 22.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10769 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Съюз на комунистите в България.
От писмо с вх. № 145-НС от 25.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. при условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Съюз на комунистите в България.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол