Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2246-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение", подписано от Димитър Йорданов Чукарски и Тодор Димитров Великов, в качеството на секретари на Изпълнителни съвет и представляващи партията, заведено под № 16 на 22 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от решение № 49/08.03.2013 на ВКС - ТК, 2 отделение по т.д. № 1250/2013 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние от 14.03.2013 г. по ф.д. № 798/2012 г. на СГС, 8 състав, заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 109 на „Държавен вестник", бр. 28 от 19.03.2013 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверен от партията препис от протокол от 20.03.2013 г.от заседание на Управителния съвет, компетентен съгласно устава на партията орган, на което е взето решение за регистрация за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образци от подписите на представляващите партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-253 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за това, че от датата на регистрация (08.03.2013 г.) до момента за ПП „Демократична алтернатива за национално обединение" не е възникнало задължение за представяне на годишен финансов отчет; удостоверение с изх. № 035Е03539081 от 19.03.2013 г. на „ЦКБ" АД, клон Мадрид, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 798/2012 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; вносна бележка от 21.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 22535 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; пълномощно от Тодор Димитров Великов и Димитър Йорданов Чукарски в полза на Георги Янчев Георгиев за подаване на документите за регистрация в ЦИК.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ДАНО - Демократична алтернатива за национално обединение".
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e внесен от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. при условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДАНО - Демократична алтернатива за национално обединение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол