Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2247-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от Георги Петров Титюков, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 17 на 22 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от решение от 27.05.2011 г. на СГС, ТО, V - 14 състав, по гр. д. № 267/2011 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние от 20.03.2013 г. по ф.д. № 267/2011 г. на СГС, 5 състав, заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 63 на „Държавен вестник", бр. 57 от 26.07.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 14.03.2013 г. от заседание на Изпълнителния съвет, компетентен съгласно устава на партията орган, на което е взето решение за регистрация на ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-250 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за това, партията е представила годишни финансови отчети за 2011 г. и за 2012 г.; удостоверение от 22.03.2013 г. от „Търговска банка Д" АД, Финансов център Асеновград, за актуална банкова сметка и декларация от Георги Петров Титюков, в качеството на председател и представляващ партията, че тази банкова сметка ще обслужва предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 267/2013 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; преводно нареждане от 22.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9920 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; допълнително внесен на 25 март 2013 г. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 1870 избиратели
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ".
От писмо с вх. № 175-НС от 26.03.2015 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e внесен от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. при условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП КАУЗА БЪЛГАРИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол