Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2498-НС
София, 26.04.2013

ОТНОСНО: жалба от Петинка Василева Михайлова, упълномощен представител на „Коалиция за България“, срещу решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК – Габрово

Постъпила е жалба с вх. № 1015-НС от 19.04.2013 г. от Петинка Василева Михайлова, упълномощен представител на „Коалиция за България", срещу решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Габрово, с което са назначени секционни избирателни комисии в община Севлиево и са утвърдени списъци на резервните членове.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно, като излага съображения, че с решение № 9-НС от 03.04.2013 г. на РИК - Габрово за „Коалиция за България" в община Севлиево са били определени общо брой места за членове на СИК 98, като посочената цифра за секционно ръководство е 42. Същевременно според жалбоподателя в обжалваното решение на РИК не е било извършено равномерно разпределение на ръководните длъжности в секционните избирателни комисии на територията на община Севлиево на всяка политическа сила между председател, зам.-председател и секретар, като в състава на секционни комисии № 045 в с. Градница, община Севлиево, № 062 и № 063 -с. Петко Славейков, община Севлиево, № 064 и № 065 - с. Ряховци, община Севлиево, не били включени на ръководни длъжности представители на „Коалиция за България".

В жалбата се твърди също така, че решението на РИК - Габрово, е постановено в противоречие с нормата на чл. 17, ал. 2 от Изборния кодекс, която предвижда, че членове на една и съща избирателна комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри. Сочи се, че въпреки императивния характер на тази норма в състава на две от секциите № 037 - с. Батошево и № 005 - гр. Севлиево, Дом на културата „Мара Белчева", са били включени за членове на СИК  лица, които са роднини по права линия, което е недопустимо предвид изричната забрана на закона.

На следващо място в жалбата се поддържа, че по отношение на секция № 048 - с. Добромирка, община Севлиево е незаконосъобразно,  поради противоречието му с нормата на чл. 15, ал. 1 от Изборния кодекс тъй като в състава на тази СИК е било включено лицето Румяна Димитрова Радкова, явяваща се едновременно като зам. Председател на комисията и представител на ПП „ГЕРБ" и като секретар на същата комисия като представител на ПП „ДПС".

По изложените по-горе съображения жалбоподателят моли да бъде постановено решение, с което да се измени обжалваното решение като в посочените по-горе секционни избирателни комисии да бъдат назначени на ръководни длъжности представители на „Коалиция за България", както и да бъдат отстранени посочените по-горе несъответствия с чл. 17, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Изборния кодекс в състава на секционните избирателни комисии.

Към преписката по жалбата е приложено пълномощно на Петинка Василева Михайлова от представляващия „Коалиция за България" Сергей Дмитриевич Станишев; протокол от 08.04.2013 г. от проведени консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент, при кмета на община Севлиево за определяне състава на СИК и ПСИК в община Севлиево за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; решение № 9-НС от 03.04.2013 г. на РИК - Габрово, относно определяне броя на членовете на СИК за МИР 07 - Габрово за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Габрово, относно назначаване на секционни избирателни комисии в община Севлиево и решение № 56-НС от 22.04.2013 г. на РИК - Габрово относно освобождаване от длъжност на членове на СИК №, поради наличие на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 5 от ИК, във връзка с чл. 17, ал. 2 от ИК и назначаване на нови.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия Габрово, а разгледана по същество за неоснователна.

Атакуваното решение на РИК Габрово е постановено в изпълнение на правомощията по чл. 29, ал. 1, т. 2 от ИК и Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК. Районната избирателна комисия на практика е назначила съставите на СИК за община Севлиево при липса на постигнато съгласие между участниците, като е съобразила и указанията на т. 18 от Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК, съгласно която в случаите на непостигнато съгласие в консултациите РИК назначава съставите на СИК, съобразявайки се в максимална степен с предложенията на политическите сили, като следва да се отбележи, че практически е невъзможно точното и пълно съобразяване на направените предложения от всички участници в производството. В този смисъл законодателят е предоставил изцяло в оперативна самостоятелност на РИК преценката какъв подход да възприеме при назначаване съставите и ръководствата на СИК. Още повече, в конкретния случай РИК е съобразила факта, че „Коалиция за България" е получила полагащите й се съгласно Методиката на ЦИК и решение № 9-НС от 03.04.2013 г. на РИК - Габрово 42 ръководни места в 71-те секционни избирателни комисии на територията на община Севлиево. С оглед на изложеното, жалбата следва да бъде оставена без уважение в тази й част.

По отношение оплакванията в жалбата, че при назначаването на посочените в жалбата секционни избирателни комисии решението на РИК - Габрово, е постановено в противоречие с нормите на чл. 17, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия  приема следното:

Видно от представеното по преписката Решение № 56-НС от 22.04.2013 г. на РИК - Габрово, на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от ИК районната избирателна комисия е освободила от длъжността член на  СИК № 07 35 00 005 Петър Дилянов Димитров, предложен от квотата на ПП „ГЕРБ", поради наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1, т. 5 от ИК и на негово място е назначила за член Дарина Славчева Иванова; освободила е от длъжността член на СИК №  07 35 00 037 Минка Христова Величкова, предложена от квотата на ПП „ДПС", поради наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1, т. 5 от ИК и на нейно място за член е назначила Галина Първанова Гатева; освободила е от длъжността секретар на СИК № 07 35 00 048 Румяна Димитрова Радкова, предложена от квотата на ПП „ДПС", поради наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1, т. 5 от ИК и на нейно място за секретар е назначила Фатме Алиева Салиева. Тоест след подаването на жалбата РИК - Габрово, сама е констатирала допуснатото от нея противоречие с нормите на чл. 17, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от ИК, като е освободила от длъжност членовете на СИК по отношение на които е била налице несъвместимост и на тяхно място са били назначени нови членове. Предвид така изложените съображения жалбата в тази й част следва да бъде оставена без разглеждане поради липсата на правен интерес.

Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 във връзка с чл. 34 и 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1015-НС от 19.04.2013 г. от Петинка Василева Михайлова, упълномощен представител на „Коалиция за България" срещу решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Габрово, в частта й, с която са назначени членове на секционни избирателни комисии в община Севлиево в противоречие с чл. 17, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от ИК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Петинка Василева Михайлова, упълномощен представител на „Коалиция за България", срещу решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Габрово, в останалата обжалвана част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.04.2013 в 22:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол