Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2499-НС
София, 26.04.2013

ОТНОСНО: жалба от „Коалиция за България“ чрез пълномощника Пламен Желязков срещу решение № 41-НС от 16.04.2013 г. на РИК – Добрич

Постъпила е жалба от „Коалиция за България" чрез пълномощника Пламен Желязков с вх. № 1041-НС от 21.04.2013 г. срещу решение № 41-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Добрич, за назначаване на съставите на подвижните секционни избирателни комисии в секции с № 034 и № 035 на територията на община Тервел, област Добрич, за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Жалбата е комплектувана от РИК - Добрич, и препратена с писмо с изх. № 22 от 19.04.2013 г. Приложени са: жалбата с приложено пълномощно; препис от обжалваното решение; разпечатка от интернет страницата на РИК - Добрич, с отбелязани дата и час на публикуване на обжалваното решение; протокол от заседанието на РИК - Добрич, от 16.04.2013 г.; списък - предложение от община Тервел за членове на ПСИК; справка от община Тервел за подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна урна.

Допълнително на 23 април 2013 г. по електронната поща са постъпили изпратените от РИК - Добрич, предложения на кмета на община Тервел за състави на СИК и ПСИК, както и уточнение от РИК - Добрич, че разпределението на квотите в СИК в община Тервел е извършено преди назначаване на двете ПСИК. Служебно към преписката е приобщено Приложение № 1 към решение № 42-НС от 16.04.2013 г. - съставите на СИК в община Тервел, в секции от № 001 до № 033.

В жалбата се сочи, че при определянето и назначаването на състава на подвижните СИК в община Тервел не е изпълнено Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК. Жалбоподателят твърди, че съгласно Методиката за определяне на състава на СИК (Приложение № 1 към Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК) на „Коалиция за България" се полагат трима представители, а с обжалваното решение е определен един представител. Иска се отмяна на решение № 41-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Добрич, като неправилно и незаконосъобразно и определяне на нов състав на ПСИК на територията на община Тервел.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от надлежно упълномощено лице, което има правен интерес от оспорването, срещу подлежащо на обжалване решение на РИК. Разгледана по същество жалбата е основателна частично.

Решението е постановено въз основа на предложение от кмета на община Тервел по електронната поща с вх. № 106 от 16.04.2013 г. за поименния състав на членовете на ПСИК и разпределението им по политически партии и коалиции от партии. Видно от фактическата обосновка на обжалваното решение, предложението на кмета на община Тервел не съдържа разпределение на представители на ПП/КП в ръководствата на ПСИК. След разглеждане на постъпилото предложение за поименен състав на ПСИК РИК - Добрич, е извършила служебно разпределение на представителите на ПП/КП в ръководствата на ПСИК. Постановила е решение със следното общо за двете ПСИК разпределение: ПП „ГЕРБ" - 4; „Коалиция за България" - 1; ПП „ДПС" - 2; ПП „Атака" - 1; „Синята коалиция" - 1, и ПП „НДСВ" - 1.

За да постанови настоящото решение Централната избирателна комисия приложи Методиката за определяне на състава на секционните избирателни комисии, като определи квотното разпределение на представителите на ПП/КП, които имат право на представителство в съставите на СИК. При прилагането на Методиката ЦИК съобрази всички обстоятелства и факти относно назначаването на съставите на СИК на територията на община Тервел, а именно - с Решение № 42-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Добрич, са назначени съставите на СИК в община Тервел в секции с № 001 до № 033, съобразно квотното разпределение по Решение № 4-НС от 02.04.2013 г. Представителството на ПП „НДСВ" отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 4 от Изборния кодекс. Решение№ 42-НС от 16.04.2013 г. за назначаване на СИК не е обжалвано и е влязло в сила.

С обжалваното решение са назначени съставите на две ПСИК. Подвижните секционни избирателни комисии в община Тервел са 5-членни, като общият брой е 10. Разпределението между парламентарно представените партии, с оглед на удовлетворената квота на ПП „НДСВ", е следното: ПП „ГЕРБ" - 4; „Коалиция за България" - 2; ПП „ДПС" - 2; ПП „Атака" - 1, Синята коалиция" - 1, съгласно Методиката. Ето защо жалбата се явява частично основателна, тъй като „Коалиция за България" съгласно това разпределение трябва да има двама представители, а не трима, както се твърди в жалбата.

Видно от изложеното, при разпределението на квотите по партии и коалиции РИК - Добрич, не е приложила правилно Методиката за определяне на състава на СИК, поради което обжалваното решение следва да се отмени, а преписката да се върне обратно на РИК - Добрич, за ново произнасяне съобразно с мотивите на настоящото решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 във връзка с чл. 34 и 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 41-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Добрич, за назначаване на съставите на ПСИК с № 034 и № 035 на територията на община Тервел, област Добрич, за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ВРЪЩА преписката на РИК - Добрич, за ново произнасяне съобразно с мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.04.2013 в 22:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол