Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 378-ПВР
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", представлявана от Красимир Дончев Каракачанов - председател, заведено под № 3 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 27.11.2009 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на промени по партидата на партията; удостоверение за актуално правно състояние от 01.07.2011 г. на СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 98 на „Държавен вестник", бр. 44 от 2000 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от заседание на Организационния съвет на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", проведено на 16.07.2011 г., компетентен съгласно Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на НИК на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за регистриране за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; банково бордеро от „Първа инвестиционна банка" АД, Централни хали, за внесен безлихвен депозит от 03.08.2011 г.; заверено от партията копие от удостоверение № 48-00-311 от 30.06.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; декларация от Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 01.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 8176/1999 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 3660-0 от 04.07.2011 г. на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон - гр. София, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно № 64 от 03.08.2011 г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което упълномощава Ангел Чавдаров Джамбазки, Карлос Арналдо Контрера и Юлиян Кръстев Ангелов, заедно и поотделно, да го представляват пред ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 18 464  избиратели, подкрепящи регистрацията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ВМРО - БНД.

От протокол № 92-00-742 от 15.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 83, ал. 3, изр. 1 от Изборния кодекс.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 82, чл. 83, ал. 1, изр. 1 и чл. 78 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е ВМРО - БНД.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 09:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол