Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 417-ЕП
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. за определяне на условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

При извършена служебна проверка ЦИК установи, че в Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. е допусната очевидна фактическа грешка, като в т. 16 след думата „Анкетьорите" е записано „са длъжни да" вместо „които", а в последното изречение на т. 16 след думата „Решението" е налице неяснота и следва да се добави „на Районната избирателна комисия".

Централната избирателна комисия намира за необходимо да извърши поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на решението поради следното:

В конкретния случай е допусната очевидна фактическа грешка изразяваща се в несъответствие между погрешния запис „са длъжни да" в т. 16 от решението и правилно посоченото задължение на анкетьорите в текста на т. 5 и съответстващо на чл. 203, ал. 2 от Изборния кодекс, където се казва, че в изборния ден анкетьорите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК. Също така, Централната избирателна комисия намира за необходимо да въведе допълнителна яснота в производството по оспорване в изборния ден на решенията на секционната избирателна комисия от анкетьорите, като изрично укаже, че в това производство решенията на РИК са окончателни и не подлежат на обжалване. Този извод се налага от систематичното тълкуване на последното изречение на чл. 203, ал. 2 от ИК, където то няма самостоятелен характер и следва да се разглежда в единство и във връзка с установеното преди него.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 203 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г., като в първото изречение на т. 16 след думата „Анкетьорите" текстът „са длъжни да" се замества с „които".

ДОПЪЛВА последното изречение в т. 16, като след думата „Решението" се добавя „на Районната избирателна комисия".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.05.2014 в 11:58 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол