Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 489-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", подписано от представляващия партията Евгений Стефанов Бакърджиев в качеството си на председател и представляващ партията, заведено под № 18 на 22 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 08.02.2002 г. по ф.д. № 53/2002 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 53/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 74 на „Държавен вестник", бр. 27 от 2002 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол № 3 от заседанието на Националния съвет на „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ"от 05.06.2011 г., на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; списък на членовете на Националния съвет на „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", присъствали на заседание на Националния съвет на 05.06.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; преводно нареждане за внесен безлихвен депозит на 18.08.2011 г. от Банка Пиреос България АД, клон Лозенец - Хемус, писмо изх. № 37-0272 от 19.08.2011 г. от БНБ с потвърждение, че по сметка в БНБ е постъпил депозита на партията в размер на 10 000 лв.; удостоверение № 48-00-351 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 53/2002 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; удостоверение изх. № 1458 от 17.08.2011 г. на Банка Пиреос България АД, клон Лозенец - Хемус, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7520 избиратели, и допълнителен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 557 избиратели, подкрепящи регистрацията; пълномощно от представляващия партията на името на Веселина Иванова Пайташева.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ".
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. при условията на неприключила процедура по чл. 83, ал. 1 и 4 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ".
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол