Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 51-МИ
София, 04.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ” (ЕСИ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" (ЕСИ), подписано от представляващия и председател на партията Тома Янков Томов, заведено под № 7 на 25 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на
23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 20.04.2001 г. по ф.д. № 3595/2001 на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, заверен от съда препис от решение от 11.11.2010 г. по ф. д. № 3595/2001 г. на СГС - ТО, VІ-8 състав, за промяна на наименованието на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф. д. № 3595/2001 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 85 на „Държавен вестник", бр. 42 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" (ЕСИ); заверено копие от стр. 1 и стр. 125 на „Държавен вестник", бр. 96 от 2010 г., заверено копие от стр. 1 и стр. 135 на „Държавен вестник" бр. 67 от 2003 г.; препис-извлечение от протокол № 15 от 24.06.2011 г. от заседание на Политическото бюро на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" (ЕСИ) с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-086 от 13.04.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 01.07.2011 г., издадено от СГС - ФО, по ф. д. № 3595/2001 г.; удостоверение № 3694-0 от 06.07.2011 г. от „Сосиете Женерал Експресбанк" АД за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 687 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Постъпила е молба от 4.08.2011 г., подписана от председателя и представляващ партията Тома Томов, в която се уточнява, че заявяват регистрацията на партията за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. да бъде извършена със съкратеното наименование на партията съгласно съдебната й регистрация - ЕСИ.
След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-634 от 02.08.2011 г.
Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия ЕСИ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 

* Публикувано на 04.08.2011 в 17:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол