Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 541-МИ
София, 24.05.2014

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, насрочен на 29 юни 2014 г.

Постъпило е в 19,50 ч. на 24 май 2014 г. заявление от политическа партия „ГЕРБ", представлявана от Бойко Методиев Борисов, подписано от Цветомир Петров Паунов, заведено в регистъра на партиите за участие в частични избори за общински съветници/кметове на ЦИК под № 10. Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 19.05.2014 г. на СГС по ф.д. № 1545/2007 г.; пълномощно № КО-Г-037 от 22 юли 2011 г.; удостоверение № 48-00-308/31.03.2014 г. на Сметната палата на Република България.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 39-МИ от 29 юли 2011 г. за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Съгласно т. 2 и следващите на Решение № 483-МИ от 22 май 2014 г. на ЦИК за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени за 29 юни 2014 г., партиите и коалициите подават в ЦИК в срок до 24 май 2014 г. - 17,00 ч., заявление за участие в съответния частичен избор - Приложение № 40 от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници кметове, утвърдени с Решение № 316-МИ от 9 май 2014 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 41 от 16.05.2014 г., ведно с другите документи.

След приемане на документите са установени нередовности, както следва: Заявлението за участие не е по утвърдения образец - Приложение № 40 от изборните книжа, а е по образец - Приложение № 16б от изборните книжа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощното не съдържа права за подаване на документи за конкретния избор; представеното копие на удостоверение от Сметната палата не е заверено от заявителя.

Констатиралите нередовности членове на ЦИК Румен Цачев и Владимир Пенев са дали указания на Цветомир Паунов за отстраняването им в срок до 25 май 2014 г., за които същият е уведомен лично срещу подпис в регистъра.

На заседанието на ЦИК на 24 май 2014 г. бе предложен проект на решение за отказване регистрацията на ПП „ГЕРБ" за участие в частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, насрочен на 29 юни 2014 г., поради подаване на заявлението за участие след изтичане на преклузивния срок - 17,00 часа на 24 май 2014 г. На заседанието присъстваха 16 членове на ЦИК. При гласуването не се събра необходимото мнозинство за приемане на предложения проект на решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, чл. 464, т. 1 и чл. 53, ал. 4, предл. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение за отказване регистрацията на ПП „ГЕРБ" за участие в частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, насрочен на 29 юни 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.05.2014 в 10:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол