Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 59-МИ
София, 05.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", представлявана от Красимир Дончев Каракачанов - председател, заведено под № 23 на 28 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 27.11.2009 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на промени по партидата на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 98 на „Държавен вестник", бр. 44 от 2000 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 8176/1999 г., издадено на 01.07.2011 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Организационния съвет на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", проведено на 16.07.2011 г., компетентен съгласно Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-311 от 30.06.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 3659-0 от 04.07.2011 г. на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон - гр. София, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 01.07.2011 г. на СГС - ТО по ф.д. № 8176/1999 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно № 56 от 28.07.2011 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 15 782 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 04.08.2011г. на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.
Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.08.2011 в 15:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол