Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
София, 05.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от Цветелин Никифоров Цоневски в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 17 на 27 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 27.05.2011 г. по ф.д. № 267/2011 г. на СГС - ТО, V-14 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 07.07.2011 г. по ф.д. № 267/2011 г. на СГС - ТО, VI-14 състав, за поправка на очевидна фактическа грешка; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 267/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 63 на „Държавен вестник", бр. 57 от 26.07.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ", на което е взето решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия; нотариално заверен образец от подписа на представляващия партията; нотариално заверен образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-387 от 25.07.2011 г. на Сметната палата, издадена в уверение на това, че ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" е регистрирана в СГС на 27.05.2011 г. и не е имала задължение да внася в Сметната палата годишни финансови отчети за годините 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение № 010-164 от 26.07.2011 г. на „Търговска банка Д" АД, Финансов център Асеновград, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 267/2011 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; пълномощно от Цветелин Никифоров Цоневски, с което упълномощава адвокат Стефан Георгиев Йовков и адвокат Василена Василева Пенова, заедно и поотделно, да представляват политическата партия пред Централната избирателна комисия при или по повод регистрацията на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 031 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 03.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.08.2011 в 15:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол