Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 741-МИ
София, 12.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Гражданско сдружение „Регионално бъдеще”, с. Връв, област Видин, срещу решение № 19 от 29.08.2011 г. на ОИК – Брегово, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № 592 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Свилен Севастакиев Маринов - управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще" от с. Връв, област Видин, срещу решение № 19 от 29.08.2011 г. на ОИК - Брегово, с което решение посоченият ОИК е определил населените места, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство. Жалбоподателят е изтъкнал множество съображения за незаконосъобразност на оспорения акт, позовавайки се на норми на международното право и изтъквайки, че § 16 от ПЗР на Изборния кодекс е обявен за противоконституционен с решение № 4 на Конституционния съд, постановено по конституционно дело № 4/2011 г.
Жалбоподателят развива и съображения, че оспореният акт нарушава основни политически права на гражданите, каквото е тяхното активно избирателно право по отношение избора на кмет на кметство. Допълнително се сочат производства пред Административен съд - София-град, и Върховния административен съд, по които жалбоподателят е бил страна, а ответник по жалбата му Централната избирателна комисия.
Жалбоподателят моли оспореният акт да бъде отменен и да се дадат указания на ОИК за ново произнасяне за определяне на изборни райони в община Брегово, сред които следва да бъдат определени като едномандатни райони за избор на кмет на кметство селата Връв и Делейна.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна, макар и на основания, различни от тези, посочени от жалбоподателя.
С обжалваното решение № 19 от 29.08.2011 г. ОИК - Брегово, е обявила, че избори за кметове на кметства ще се произведат на 23 октомври 2011 г. в населените места от община Брегово - с. Балей, Куделин, Косово, Гъмзово и Ракитница. Актът е постановен при липса на фактически и правни основания за неговото издаване. От правна страна като основание за издаване са посочени Решение № 23-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК и справка на ТЗ „ГРАО" към 21.06.2011 г. По този начин не е посочено правно основание за издаване на акта. Общинската избирателна комисия е следвало да посочи законов текст, въз основа на който приема оспореното решение, в конкретния случай чл. 33, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 70 и § 16 от ПЗР на ИК, като същите текстове определят компетентността на ОИК да приеме решение, с което да определи и обяви номерата на изборните райони на територията на общината, дефинират понятието „изборен район" по отношение на произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и законовата уредба досежно диференциацията на населените места по признака брой на население, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства. Компетентността на общинската избирателна комисия в тази посока се урежда от чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК, съгласно който текст ОИК определя и обявява номерата на изборните райони в общината. Такива са и указанията на ЦИК в Решение № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. От фактическа страна по преписката липсват мотиви както в решението, така и в протокола от проведеното заседание, на което същото е постановено, доколкото липсва официално издадена справка от ТЗ на ГД „ГРАО" в МРРБ досежно броя на населението по постоянен адрес в населените места в община Брегово. Приложеният по преписката на ОИК документ съставлява електронна извадка, същият не е подписан и по този начин не съдържа белезите на официален удостоверителен документ. Без такава справка, издадена по надлежния ред, е невъзможно законосъобразно да се определят изборните райони за кметове на кметства. С Решение № 23-МИ от 13 юли 2011 г. Централната избирателна комисия е указала, че под население се разбира броят на всички жители, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението при ГД „ГРАО" в МРРБ към 21 юни 2011 г. - датата на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и кметове. Ето защо оспореното решение следва да бъде отменено, на Общинската избирателна комисия в община Брегово да бъдат дадени указания да постанови решение по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК за определяне и обявяване на номерата на изборните райони въз основа на официална справка от ТЗ на ГД „ГРАО" в МРРБ, като се съобразят и останалите указания по цитираните по-горе решения с № 23-МИ от 13 юли 2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2, чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 19 от 29.08.2011 г. на ОИК - Брегово, област Видин, и указва на ОИК - Брегово, да постанови решение по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК за определяне и обявяване на номерата на изборните райони на територията на общината въз основа на официална справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ, като съобрази и останалите указания по цитираните по-горе решения с № 23-МИ от 13 юли 2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2011 в 22:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол