Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 789-НС
София, 26.08.2014

ОТНОСНО: жалба от Диана Димитрова Овчарова – кмет на община Ивайловград, срещу решение № 3 от 18.08.2014 г. на РИК –Хасково

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № НС-06-10 от 21.08.2014 г. от Диана Димитрова Овчарова - кмет на община Ивайловград, срещу решение № 3 от 18.08.2014 г. на РИК -Хасково, с което частично е отменена Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград за образуване на избирателни секции на територията на общината във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В оригинал жалбата с приложенията към нея са постъпили в ЦИК на 21.08.2104 г. С вх. № НС-06-10 от 26.08.2014 г. в ЦИК е постъпила в цялост преписката, образувана във връзка с обжалвана заповед на кмета на община Йвайловград и съответно решение № 3 от 18.08.2014г. на РИК - Хасково.

Към преписката по жалбата е приложено обжалваното решение № 3/18.08.2014 г. на РИК - Хасково, протокол № 2 от 18.08.2014 г. на  РИК -Хасково, Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград, жалба от Костадин Димов Тамахкяров, заведена в регистъра на жалбите на РИК - Хасково, с вх. № 2 от 18.08.2914 г., копие от извадка от страница на сайта на община Йвайловград и писмо с изх. № 37-00-19 от 13.08.2014 г. на кмета на община Йвайловград.

На Централната избирателна комисия е предложен е следният проект за решение:

„Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № НС-06-10 от 21.08.2014 г. от Диана Димитрова Овчарова - кмет на община Ивайловград, срещу решение № 3 от 18.08.2014 г. на РИК -Хасково, с което частично е отменена Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград за образуване на избирателни секции на територията на общината във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В оригинал жалбата с приложенията към нея са постъпили в ЦИК на 21.08.2104 г. С вх. № НС-06-10 от 26.08.2014 г. в ЦИК е постъпила в цялост преписката, образувана във връзка с обжалвана заповед на кмета на община Йвайловград и съответно решение № 3 от 18.08.2014г. на РИК - Хасково.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е недопустимо , като излага съображения, че производството пред РИК е инициирано по жалба на Костадин Димов Тамахкяров - зам.-председател на Общинския съвет на БСП в Ивайловград срещу заповедта на кмета на общината, която жалба обаче е просрочена, тъй като е подадена след изтичане на законоустановения тридневен срок за обжалване. Твърди се, че заповедта за образуване и утвърждаване на секции на територията на община Ивайловград - Заповед № 430/13.08.2014 г. е публично обявена на 14.08.2014 г. на сайта на общината и съгласно чл. 8, ал. 4 от ИК крайният срок за оспорването й е 17.08.2014 г, а жалбата на Костадин Димов Тамахкяров е от дата 18.08.2014 г. С оглед горното жалбоподателят счита, че решението на РИК - Хасково, следва да се обезсили като недопустимо поради просрочие на жалбата. В подкрепа на развитите в жалбата съображения за недопустимост на решението на РИК прилага и решение № 5380 по адм.д. № 5313/2014 г. ВАС, взето по аналогичен случай. Поддържа се при евентуалност от жалбоподателя, че ако се приеме, че обжалваното решение е допустимо, то е неоснователно, тъй като при постановяване на Заповед № 430/13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград са спазени всички изисквания на чл. 8, ал. 2, ал. 4 и чл. 9, ал. 3 от ИК при образуване на избирателните секции на територията на община Ивайловград. По тези съображения  моли обжалваното решение на РИК - Хасково, да бъде отменено като недопустимо и неоснователно.

Към преписката по жалбата е приложено обжалваното решение № 3/18.08.2014 г. на РИК - Хасково, протокол № 2 от 18.08.2014 г. на  РИК -Хасково, Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград, жалба от Костадин Димов Тамахкяров, заведена в регистъра на жалбите на РИК - Хасково, с вх. № 2 от 18.08.2914 г., копие от извадка от страница на сайта на община Йвайловград и писмо с изх. № 37-00-19 от 13.08.2014 г. на кмета на община Йвайловград. С обжалваното решение РИК - Хасково, частично е отменила заповедта на кмета на община Ивайловград, като му е указъла, че следва да образува избирателни секции и в следните села: Орешино, Камилски дол, Конници, Розино, Меден бук и Глумово.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, тъй като същата е подадена в срок и от легитимирано лице, а разгледана по същество за основателна поради следните съображения :

Установява се от преписката по жалбата, че производството пред РИК - Хасково, е образувано във връзка с подадена на 18.08.2014 г. жалба от Костадин Димов Тамахкяров, Заповед № 430 от 13.08.2014 г. на кмета на община Ивайловград, с която на основание чл. 8, ал. 2 и 4 от ИК са образувани изборните секции на територията на община Ивайловград.

Същевременно от представената от РИК - Хасково, извадка от страницата на сайта на община Йвайловград се установява, че заповедта е обявена на 14.08.2014 г. и следователно тридневният срок по чл. 8, ал. 4 за оспорването и пред РИК е изтекъл на 17.08.2014 г. От друга страна, срокът за обжалване на заповедта на кмета на общината, с която се образуват избирателни секции, следва да се изчислява по календарни дни съобразно правилата на ИК, а не по АПК, както неправилно е приела РИК в обжалваното решение. Това е така, защото основен принцип в ИК, следващ от разпоредбата на чл. 58, ал.4 от ИК е че сроковете по АПК не се прилагат, те се изчисляват в календарни дни и изтичат в последния им ден. Съответно към нея се отнасят препращащите разпоредби на чл. 73 от от ИК, касаещи обжалването на решенията на РИК пред ЦИК и чл. 8, ал. 4 относно оспорването на заповедта на кмета на общината досежно образуването на избирателните секции, които намират приложение в настоящия случай. В този смисъл е и константната съдебна практика, включително и представеното от жалбоподателя Решение на ВАС от 17.04.2014 г. по адм. дело № 5313/2014 г., в което изрично е прието, че по отношение изчисляване сроковете за обжалване на заповедта на кмета на общината по чл. 8, ал. 2 от ИК не намират приложение нормите на АПК.

В настоящия случай както от приложената към преписката жалба, така и от протокол № 2 на РИК - Хасково, се установява, че жалбата на  Костадин Димов Тамахкяров - зам.-председател на Общинския съвет на БСП в Ивайловград срещу заповедта на кмета за образуване на избирателните секции е подадена на 18.08.2014 г. след изтичане на срока за обжалване, който съобразно изложеното по-горе следва да се счита, че е изтекъл на 17.08.2014 г., от което следва, че жалбата е недопустима като просрочена, а оттам и образуваното по нея производство, респективно постановеното решение № 3 на РИК - Хасково, също е недопустимо и като такова следва да бъде обезсилено, а производството по жалбата прекратено като недопустимо.

Предвид така изложените съображения жалбата на Община Ивайловград срещу решение № 3/19.08.2014 г. на РИК -Хасково, се явява основателна и обжалваното решение следва да бъде обезсилено като недопустимо, а образуваното по жалбата на Костадин Димов Тамахкяров - зам.-председател на Общинския съвет на БСП в Ивайловград производство по чл. 8, ал. 4 от ИК  следва да бъде прекратено.

По изложеното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 3 от 18.08.2014 г на РИК -Хасково, постановено по жалба вх. № 2/18.08.2014 г., подадена от Костадин Димов Тамахкяров - зам.-председател на Общинския съвет на БСП в Ивайловград производство по чл. 8, ал. 4 от ИК  следва да бъде прекратено., и ПРЕКРАТЯВА образуваното по тази жалба производство като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му."

На заседанието са присъствали 13 членове на Централната избирателна комисия. „За" приемането на предложения проект на решение са гласували 6 членове на ЦИК: Е. Христов, Г. Баханов, М. Бойкинова, М. Златарева, Р. Матева и Р. Цачев. „Против" приемането на предложения проект на решение са гласували 7 членове на ЦИК: И. Алексиева, В. Пенев, И. Ивков, Р. Сидерова, А. Андреев, С. Солакова, Е. Чаушев.

Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по жалба от Диана Димитрова Овчарова - кмет на община Ивайловград, срещу решение № 3 от 18.08.2014 г. на РИК -Хасково.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.08.2014 в 13:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол