Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 795-НС
София, 27.08.2014

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на шест броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.“

Проведена е процедура на основание чл. 57, ал. 1, т. 32, и §3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществени поръчки и Решения № 666 от 11 август 2014 г. и № 671-НС от 13 август 2014 г  на ЦИК за „Изготвяне на шест броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г." по следните позиции:

  • I обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Избирателни списъци, активно избирателно право и избирателни секции";
  • II обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Гласуване на избиратели с увреждания";
  • III обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Гласуване на ученици и студенти";
  • IV обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Списък на заличените лица ";
  • V обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Машинно гласуване";
  • VI обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Бюлетина и начин на гласуване"

В договарянето бяха допуснати следните участници:

1. „Междинна станция" ООД, представлявано от Иван Христов и Чавдар Петров, с оферта с вх. № ЦИК-20-17 от 25 август 2014 г.

2. „Публитикс медиа" ООД, представлявано от Асен Григоров Асенов и Сибина Григорова, с оферта с вх. № ЦИК-06-18 от 25 август 2014 г.

3. „Чучков брадърс" ООД, представлявано от Борислав Димитров Чучков и Невена Маркова Маринова, с оферта с вх. № ЦИК-06-20 от 25 август 2014 г.

Всички участници кандидатстват за всяка една от обявените шест позиции за аудио-визуални произведения (клипове).

Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат са отразени в отделни протоколи от 26 август 2014 г., подписани с всеки един от участниците в преговорите по отделно. За преговорите беше воден стенографски протокол. Предложеното класиране е направено по критерий „икономически най-изгодна оферта" съгласно методиката за оценка на офертите, заложени в поканата и приети от всеки един от участниците. Всяка една от депозираните оферти е оценена от комисията на база на различията в технически и визуални характеристики, готовността за изпълнение на поръчката и съобразно методиката на възложителя. В оценката са включени и финансовите изражения на предложенията.

Класирането на участниците с оглед на всички изисквания за изпълнение на поръчката е следното:

на първо място се класира „Междинна станция" ООД;

на второ място се класира „Публитикс медиа" ООД и

на трето място се класира „Чучков брадърс" ООД.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 32 и по аргумент от §3 от допълнителните разпоредби от Изборния кодекс и чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществени поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на шест броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г." „Междинна станция" ООД, представлявано от Иван Христов и Чавдар Петров.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия като възложител да сключи договор с „Междинна станция" ООД за изготвяне на шест броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. с отразените параметри по протокол от преговорите, проведени на 26 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.08.2014 в 00:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол