Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 796-ПВР/МИ
София, 27.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-163/26.08.2014 г. от Ива Крумова Иванова - председател на ОИК - Радомир, с искане да бъде освободена от заеманата позиция по лични причини и възникнала субективна невъзможност да изпълнява задълженията си в качеството й на председател на ОИК.

Към заявлението са приложени: заявление от Весела Пламенова Борисова за назначаването й на поста председател на ОИК - Радомир; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.), копие от диплома за завършено висше образование и копие от лична карта на Весела Пламенова Борисова; копия от пълномощни на ПП „ГЕРБ" - 3 броя; копие от удостоверение за актуално състояние на ПП „ГЕРБ" от 06.08.2014 г. по ф.д. № 1545/2007 г. С оглед обстоятелството, че лицето заявило желание да бъде назначено за председател на ОИК - Радомир, не е в списъка на резервните членове, предложени от политическата сила, която е предложила напускащия член на комисията, както и че липсва предложение на тази политическа сила за назначаване на нов член на комисията, както и че представената декларация не отговаря на изискванията на чл. 65 и чл. 66 от ИК, не следва да се назначава за председател на ОИК - Радомир, лицето, чиито документи са представени със заявлението за напускане. Следва на основание чл. 82, ал. 1 от ИК да се уведоми политическата сила ПП „ГЕРБ" да направи писмено предложение за назначаване на председател на ОИК - Радомир.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Радомир, област Перник, Ива Крумова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.08.2014 в 00:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол