Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 809-НС
София, 29.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4 от 28.08.2014 г. от сдружение „Гражданско сдружение България без цензура", представлявано от Мария Олева Календерска - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Иван Костадинов Гебрелиев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адрес за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 21 август 2014 г. по ф.д. № 677/2013 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощни от Мария Олева Календерска, представляваща фондацията, в полза на Иван Костадинов Гебрелиев и на 3 (три) лица - представители на „Гражданско сдружение България без цензура"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на хартиен носител и в електронен вид на технически носител.

Пристигнало е по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от сдружение „Гражданско сдружение България без цензура".

Предложен е и е разгледан проект за решение със следното съдържание:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „Гражданско сдружение България без цензура" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели трима упълномощени представители на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Злателина Пламенова Николаева
2. Миглена Тодорова Иванова
3. Вера Омуртагова Цветкова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му."

При проведеното гласуване „ЗА" предложения проект гласуват: Ерхан Чаушев и Ивилина Алексиева; „ПРОТИВ" гласуват: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Румяна Матева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Метин Сюлейманов; Емануил Христов, Цветозар Томов, Румен Цачев и Ивайло Ивков.

Предложеният проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК е налице решение за отхвърляне на проекта.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение за регистрация на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.08.2014 в 22:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол