Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 838-МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Саша Атанасова Филипова – упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход”, срещу решение № 54 от 18.09.2011 г. на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № 930 от 19.09.2011 г. на ЦИК от Саша Атанасова Филипова - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 54 от 18.09.2011 г. на ОИК - Ракитово, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Тодор Василев Белев, издигнат за кандидат за кмет на кметство Дорково, община Ракитово, от ПП „Национално движение за стабилност и възход". В жалбата подробно са развити основания, както и са приложени писмени доказателства, установявайки обстоятелствата, че посоченият кандидат за кмет на кметство непрекъснато живее на територията на Република България от 01.12.2006 г., поради което атакуваното решение на ОИК е незаконосъобразно, нарушава основни конституционни права на български граждани в противоречие с принципа за правовата държава, и се моли за неговата отмяна.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С решение № 53 от 17.09.2011 г. ОИК - Ракитово, е регистрирала Тодор Василев Белев за кандидат за кмет на кметство Дорково, община Ракитово, в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С обжалваното решение № 54 от 18.09.2011 г. ОИК - Ракитово, на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличила регистрацията на кандидата за кмет на с. Дорково, община Ракитово, Тодор Василев Белев, като се е позовала на писмо от 17.09.2011 г. на Дирекция „АПИОН" при община Ракитово, с което на ОИК са представени два броя удостоверения № АОУ-490/17.09.2011 г. и № АОУ-489/17.09.2011 г., от които е видно, че постоянният адрес на кандидата е в с. Дорково, община Ракитово, ул. „Лиляна Димитрова" № 14, а настоящият адрес на кандидата е в Република Италия, считано от 27.11.2000 г. Общинската избирателна комисия се е позовала на разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от ИК, съгласно която право да бъдат избирани за кметове и общински съветници имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните четири месеца в съответното населено място. С оспорваното решение ОИК приема, че в конкретния случай не е налице изискването на закона кандидатът Тодор Василев Белев да е живял в с. Дорково, община Ракитово, през последните четири месеца преди изборите. Така развитите мотиви са правилни, тъй като видно от приложеното по преписката удостоверение с № АОУ-490 от 17.09.2011 г. настоящият адрес е в Република Италия от 27.11.2000 г. Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че коментираното законово изискване е свързано с фактическото живеене на кандидата в съответното населено място, тъй като § 1, т. 5 от ДР на ИК дефинирайки „живял през последните четири месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ИК, изисква лицето - кандидат да е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, или да е български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства, но на територията на Република България. В разглеждания случай кандидатът има настоящ адрес извън територията на Република България, поради което за него не са налице хипотезите по § 1, т. 5 от ДР на ИК. Ето защо атакуваното решение е правилно и следва да се остави в сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 930 от 19.09.2011 г. на ЦИК от Саша Атанасова Филипова - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 54 от 18.09.2011 г. на ОИК - Ракитово, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Тодор Василев Белев, издигнат за кандидат за кмет на кметство Дорково, община Ракитово, от ПП „Национално движение за стабилност и възход".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол