Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 922-НС
София, 12.09.2014

ОТНОСНО: жалба от кмета на община Трън срещу решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на РИК – Перник

По жалба на Станислава Алексиева - кмет на община Трън, срещу решение № 798-НС от 27.08.2014 г. на ЦИК е постановено решение № 10751 от 03.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 10859/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК при спазване на възложеното й с Изборния кодекс правомощие.

При новото произнасяне на 04.09.2014 г. ЦИК постанови Решение № 844-НС по жалба на кмета на община Трън, което отново е отменено от ВАС с Решение № 10806 от 10.09.2014 г. Преписката е върната със задължителни указания за ново произнасяне от ЦИК.

В задължителните указания и двата състава на Върховния административен съд приемат, че когато ЦИК е сезирана с жалба, тя се произнася с правораздавателен акт, като може да уважи или да отхвърли жалбата.

От фактическа страна ЦИК намира за безспорно следното: видно от представените по преписката доказателства със Заповед № РД-05-321 от 11.08.2014 г. на кмета на община Трън в съответствие с правомощията му и в срока по чл. 8, ал. 2 от ИК са образувани и утвърдени номерата на избирателните секции в общината, както и адресите на същите, съгласно приложението.

Заповедта е обявена публично чрез интернет сайта на общината на 11.08.2014 г. и е поставена на видно място в сградата на община Трън и в кметствата на общината от секретаря на общината, което се установява от представената с жалбата декларация. 

Срещу цитираната заповед на кмета в частта относно секция № 145100018, с. Ездимирци, е подадена жалба от 38 жители на селата Врабча и Проданча. Жалбата е изпратена по пощата на 12.08.2014 г. (видно от пощенското клеймо на плика), а е постъпила в РИК - Перник, на 18.03.2014 г. и е заведена в регистъра под № 1, поради което ЦИК приема, че е подадена в срока по чл. 8, ал. 4 от ИК.

От правна страна ЦИК намира следното: РИК - Перник, е орган, осъществяващ дейностите по прилагане на Изборния кодекс и в рамките на предоставенатата му на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК и чл. 97, ал. 1 от АПК компетентност, осъществява контрол за своевременното и правилно образуване на избирателните секции, както и за законосъобразност и целесъобразност на административния акт, с който се образуват секциите. По реда на административното обжалване РИК е разгледала жалбата на 38-те жители на селата Врабча и Проданча на свое заседание, проведено на 21.08.2014 г. В заседанието са участвали 14 членове на РИК - Перник, което се установява от протокол № 2 на комисията от същата дата. Районната избирателна комисия - Перник, е разгледала жалбата по същество, като е уважила последната и е постановила оспореното решение № 4-НС от 21.08.2014 г. При проведените в районната комисия разисквания и съобразено със справката от ТД „ГРАО" - Перник, е установено, че са налице изискванията на чл. 9, ал. 3 от ИК за образуване на самостоятелна секция в с. Врабча, което е с 21 избиратели. Районната избирателна комисия е приела за целесъобразно към тази избирателна секция да се включат и избирателите от с. Проданча, което е териториално отдалечено на около 1,5 км от с. Врабча. Съгласно справката от ТД „ГРАО" избирателите в с. Проданча, които следва да се превозят за гласуване в с. Врабча, са 6 на брой, докато за гласуване в образуваната от кмета на общината секция в с. Ездемирци трябва да се превозят избирателите и от с. Врабча (21 бр.) и от с. Проданча (6 бр.), като двете села са териториално отдалечени на около 15 км от с. Ездемирци.

Централната избирателна комисия приема, че обжалваното решение на РИК - Перник, с което е отменена заповедта на кмета на Община Трън в частта, с която е образувана секция № 145100018 в с. Ездимирци, като е указано на кмета на община Трън да издаде заповед, с която да образува самостоятелна избирателна секция в с. Врабча, включваща и с. Проданча, е правилно и законосъобразно. Решението е постановено при цялостно обсъждане на всички относими факти и доказателства и в рамките на предоставената на РИК компетентност по прилагането на материалния закон съгласно чл. 8, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК във връзка чл. 97, ал. 1 от АПК. Жалбата е подадена от 38 жители на двете села и е редовна независимо от обстоятелството, че към жалбата, на отделни страници е приложена подписка, съдържаща саморъчно изписаните имена и подпис на подателите, доколкото на жалбата е означено, че е подадена от жители на с. Врабча и с. Проданча, като към нея се прилага подписка. На подписката изрично е означено, че е за възстановяване на избирателната секция в с. Врабча.

Предвид изложеното жалбата на кмета на община Трън се явява неоснователна и обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно, поради което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Трън срещу решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на Районната избирателна комисия - Перник.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2014 в 23:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол