Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 93-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова, Петко Костадинов Ковачев като съпредседатели и представляващи партията и Стоян Димитров Йотов в качеството си на организационен секретар и упълномощено лице да представлява партията пред ЦИК, заведено под № 67 на 05 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис на решение от 04.11.2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. №622/2008 за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис на решение от 29.12.2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008 за вписване на поправка на явна фактическа грешка в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав,  по ф.д. № 622/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 17 на „Държавен вестник", бр. 17 от 06.03.2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от Национално събрание  на партията от 16 - 17.04.2011 г. с гласувано решение за участие в местни избори през 2011 година; образец от подписите на представляващите партията; образец от подписа на упълномощеното лице; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-429 от 02.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от Прокредит Банк (България) АД  за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 21.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 622/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8000 избиратели, подкрепящи регистрацията, допълнителен списък с три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 1094 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол