Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 936-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от местна коалиция „ЗА БОБОВ ДОЛ” против решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК – Бобов дол

Постъпила е жалба с вх. № М-52/23.09.2011г. на ЦИК от Емил Венев Атанасов - представляващ местна коалиция „ЗА БОБОВ ДОЛ", против решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, с което е отказана регистрация на кандидатската листа за общински съветници на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., поради невнасяне в срок на предложението по чл. 126, ал. 1 от ИК и документите, посочени в същата норма.
В жалбата се твърди, че на 20.09.2011 г. в 17,05 ч. представляващият коалицията, е отишъл в заседателната зала на ОИК - Бобов дол, за да внесе предложение на местната коалиция за регистрация на листа с кандидатите за общински съветници в община Бобов дол. Поради това, че в момента на пристигане се е провеждало заседание на ОИК - Бобов дол, му е указано да изчака. Жалбоподателят твърди също, че е настоял документите да бъдат приети, като същите са вписани в регистъра под № 15 на 20.09.2011 г. Твърди се невярно записан час на подаването им - 18,01 ч., след като фактически представляващият местната коалиция е бил в общинската избирателна комисия в 17,05 ч. В жалбата също се твърди, че с решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, в т. 4 е определено, че за срока на подаване на документи за регистрация за участие в местните избори комисията ще работи без прекъсване от 9,00 до 17,45 ч. Същевременно в т. 2 на същото решение е разписан краен час за подаване на документи на 20.09.2011 г. - 15,00 ч. Жалбоподателят излага съображения, че т. 4 от решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, изключва приложението на т. 2 от същото решение, поради което и местната коалиция е спазила срока за подаване на документите.
Поради горното се отправя искане за отмяна на решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, като неправилно и незаконосъобразно.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 23 септември 2011 г., но разгледана по същество, за неоснователна по следните съображения:
С решение № 95 от 20.09.2011 г., обявено в 18,50 ч. на същата дата, ОИК в община Бобов дол е отказала регистрация на кандидатската листа за общински съветници на местна коалиция от партии „ЗА БОБОВ ДОЛ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. поради невнасяне в срок на предложението по чл. 126, ал. 1 от ИК и документите, посочени в същата норма. В мотивите на решението е прието, че в общинската избирателна комисия е постъпило предложение от местната коалиция, заведено под № 15 на 20.09.2011 г. в 18,01 ч. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на територията на община Бобов дол на 23 октомври 2011 г. Към предложението са приложени подробно изброените в решението документи, въз основа на което е направена констатация за наличие на изискванията на чл. 98, ал. 1 и чл. 126, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и кметове на територията на община Бобов дол на 23 октомври 2011 г. Също така е разписано и че ОИК - Бобов дол, няма да извършва проверка на обстоятелствата по чл. 126, ал. 2 от ИК, тъй като в данните от регистъра на кандидатите за участие в изборите предложението е депозирано в 18,01 ч. на 20.09.2011 г. Комисията е приела, че е налице неспазване изискването на влязлото в сила решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, обявено на същата дата.
Видно от приложения регистър (Приложение № 39 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) с пореден № 15 от 20.09.2011 г., в 18,01 ч., коалиция „ЗА БОБОВ ДОЛ" е подала предложение за регистрация на кандидат за общински съветник, като в графа „Забележки" е разписано, че предложението е подадено 3 часа след обявения краен час за подаване на предложенията за регистрация, съгласно решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол.
Видно от приложеното към преписката решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, по т. 4 комисията е взела решение за срока на подаване на документите за регистрация на кандидатските листи за общински съветници и за кметове ОИК - Бобов дол, да работи без прекъсване от 9,00 до 17,45 ч., в т.ч. съботни и неделни дни. В т. 2 от същото решение комисията е определила крайни дата и час за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за общински съветници и на кандидати за кметове - 15,00 ч. на 20 септември 2011 г. Решението е обявено в 17,45 ч. на 02.09.2011 г. и е свалено от таблото в 9,40 ч. на 10.09.2011 г.
Не се спори, че в т. 2 на решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, са определени крайна дата и час на постъпване на документите - 20 септември 2011 г., 15,00 ч., като решението не е обжалвано и е влязло в сила, като по същите причини в сила е и разпоредбата на т. 4 от това решение. Разпоредбите на т. 2 и 4 от решението не стоят в противоречие помежду си, тъй като т. 2 определя краен час за подаване на документи в определения в Изборния кодекс срок. Не се оспорва също и отбелязването в регистъра, че местната коалиция е подала документите си след определения с решението краен час. Изрично са наведени твърдения, че представителят на местната коалиция е отишъл в ОИК - Бобов дол, за да внесе предложението в 17,05 ч., което е след крайния час за подаване на документи съгласно влязло в сила решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-52/23.09.2011г. на ЦИК от Емил Венев Атанасов - представляващ местна коалиция „ЗА БОБОВ ДОЛ", против решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, с което е отказана регистрация на кандидатската листа за общински съветници на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол