Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 953-НС
София, 17.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА КЪКРИНА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление Приложение № 28-НС от изборните книжа с вх. № 23 от 15.09.2014 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА КЪКРИНА", подписано от представляващата Мариана Дичкова Тотева -член на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: нотариално заверено удостоверение за актуално състояние на сдружението от 12.08.2014 г. по ф.д. № 9/2013 г., издадено от Ловешки ОС; общо пълномощно от представляващата Мариана Тотева в полза на 4 (четири) лица, представители за участие като наблюдатели на „Сдружение заедно за Къкрина"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 23 от 15.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Сдружение заедно за Къкрина" от която се установи, че лицата от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс към датата на регистрацията - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

От извършена проверка дали членовете на УС на сдружение „Сдружение заедно за Къкрина" са регистрирани като кандидати за народни представители се установи, че с Решение № 49-НС от 2 септември 2014 г. Районна избирателна комисия - Ловеч е регистрирала члена на УС на сдружението Светослав Петров Иванов с ЕГН ..., като кандидат за народен представител в единадесети изборен район - Ловешки, в кандидатската листа на политическа партия „Нова сила", регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение № 749-НС от 20 август на ЦИК.

При служебна проверка в ЦИК по досието на политическа партия „Нова сила", регистрирана по ф.д. 754/2009 г. на СГС-ТО се установи, че лицето Светослав Петров Иванов с ЕГН ... е член на ръководния орган на партията - Централен комитет.

От представените документи Централната избирателна комисия констатира, че сдружение „Сдружение заедно за Къкрина" е регистрирано като българска неправителствена организация и вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Ловешкия окръжен съд. Заявлението и приложените документи са съобразени с формалните изисквания на разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ИК, но въпреки това следва да бъде отказана регистрацията поради противоречие с целта на участие на българските неправителствени организации с наблюдатели в изборния процес.

Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс като наблюдатели се регистрират упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации. Предвид предметното съдържание на законодателната уредба относно правата на наблюдателите същите представляват физически лица, упълномощени от български неправителствени организации, които осъществяват независимо, обективно и безпристрастно наблюдение на изборния процес. В случая е налице е обвързаност на лицето Светослав Петров Иванов като участващ в ръководния орган на сдружението и ръководството на политическата партия, а също така и като регистриран кандидат за народен представител, поради което участието на тази организация като наблюдател в изборите не би осигурила целта за прозрачност, демократичност и честност в изборния процес и каквато би следвало да осъществява като неправителствена организация член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия.

Въпреки посоченото по-горе формално спазване на изискванията на ИК за регистрация на сдружението следва да се отбележи, че в представените документи наименованието на сдружението не е изписано съгласно съдебната регистрация, поради което не може да се направи заключение заявена ли е действително регистрация на сдружението като наблюдател.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 и чл. 116, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА КЪКРИНА" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2014 в 00:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол