Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 959-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  изменение и допълнение на Методическите указания, част І за ОИК, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК

При служебна проверка на Методическите указания, част І, Централната избирателна комисия констатира необходимост от изменение и допълнение на Методическите указания, част І, в раздел І и раздел ІІІ „Избирателни списъци".
На основание чл. 26, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема следните промени в текста на Методическите указания, част І за ОИК:
І. В раздел І „Общи положения" се правят следните промени:
1. В третия абзац накрая, в изречение първо изразът „служебна бележка" се заменя с израза „удостоверение за издаване на лични документи"; думата „щемпелована" се заличава; след израза „снимка на избирателя" се добавя текстът „разпечатана от информационната система на Националния регистър „Български документи за самоличност".
2. Във втория абзац накрая се добавя текстът „или с изтекъл срок".
ІІ. В раздел ІІІ „Избирателни списъци" се правят следните промени:
1. В част І „Съставяне на избирателните списъци":
а) в т. 1, изречение 1 се заличава текстът „или секретаря на кметство, ако има назначен";
б) в т. 6 в началото на текста след израза „В избирателните списъци" се добавя текстът „за изборите за общински съветници и кметове"; в т. 6 в края на изречението след израза „четири месеца преди изборния ден" се добавя текстът „за лицата, включени в избирателния списък по настоящ адрес";
в) в т. 8 се заличава текстът „Приложение № 15 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката";
г) в т. 13 текстът „Министерството на външните работи извършва" се заменя с текста „Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието извършват".
2. В частта „Отпечатване на избирателните списъци":
а) в т. 2, абзац втори, многоточието и въпросителните се заменят с числото „17"; в абзац трети числото „17" се заменя с числото „26";
б) точка 3 се заличава изцяло.
3. В частта „Заличаване от избирателните списъци":
а) в т. 1 се добавя ново тире със следния текст:
„- включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна урна.";
б) в т. 2 след текста „които са заявили, че ще гласуват извън страната" се добави текстът „Данните за тях се подават на ГД „ГРАО" до 7 октомври 2011 г. от МВнР".
4. В частта „Списък на СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци, включително в изборния ден" се правят следните промени:
а) от заглавието се заличава думата „включително";
б) в абзац 1, изречение второ, думите „избирателни списъци" в началото на изречението се заменят с израза „Списък на СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборния ден";
в) в абзаца над последното тире изразът „изборите за президент и вицепрезидент на републиката" се заменя с израза „изборите за общински съветници и кметове".
5. В частта „Особености при съставяне на избирателните списъци" буква „А.1" в последния абзац изразът „е до 22 юни 2011 г. включително" се заличава.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 20:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол