Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 961-НС
София, 17.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18 (18-2) от 16.09.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", представлявано от Георги Николов Атанасов - председател на УС, чрез упълномощения представител Валентин Кирилов Савов, регистрирана с Решение на ЦИК № 931-НС от 13 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Кирилов Савов - упълномощен от представляващия сдружението Георги Николов Атанасов, в полза на 31 (тридесет и едно) лица - упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 18 (18.2) от 16.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 28 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Три лица имат грешен ЕГН.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В заявлението са посочени имената на наблюдателите, както следва:

 

Име, презиме, фамилия  
1 Анета Жекова Василева-Янкова  
2 Васка Красимирова Петрова  
3 Виктория Любомирова Ламбова  
4 Дора Димитрова Петрова  
5 Елина Гошева Манева  
6 Емил Георгиев Мандраджиев  
7 Жеко Стоянов Стоянкулов  
8 Кера Стоянова Стоянкулова  
9 Маргарита Георгиева Мандраджиева  
10 Радка Иванова Сулева  
11 Стоян Петков Георгиев  
12 Теодора Кирова Манолова  
13 Александър Чавдаров Янкулов  
14 Николай Георгиев Велков  
15 Росица Стоянова Гогова  
16 Ирина Димитрова Стоянова  
17 Георги Славчев Георгиев  
18 Елена Емилова Стоянова  
19 Гергана Серафимова Испорска  
20 Аска Орисова Велкова  
21 Десислава Иванова Данкова  
22 Крум Каменов Испорски  
23 Детелина Райчова Маринкова  
24 Йорданка Дончева Гарабедян  
25 Мариана Вълканова Георгиева  
26 Нели Танева Мартинова-Канева  
27 Светла Иванова Неделчева  
28 Живко Колев Жеков  

 

Три от лицата Веселина Господинова Добрева, ЕГН ..., Диана Трифонова Динкова, ЕГН ..., Галин Жеков Василев, ЕГН ..., са с невалиден ЕГН, поради което в проекта на решение е предложено тези лица да не бъдат регистрирани като наблюдатели.

 

За регистриране на изброените кандидати гласуваха: Мария Бойкинова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева и Маргарита Златарева. За отхвърляне искането за регистрация на посочените кандидати гласуваха: Георги Баханов, Севинч Солакова, Метин Сюлейманов, Румяна Сидерова, Александър Андреев.

Искането не събра необходимото мнозинство за уважаването му и с оглед съотношението на гласувалите следва Централната избирателна комисия да се произнесе с решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Водима от изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.114 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за регистрация на наблюдатели от фондация „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2014 в 12:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол