Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 967-НС
София, 17.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 22 от 15.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В", представлявано от Ивайло Христов Нелковски - председател на УС, чрез пълномощника Гергана Антоанетова Иванова за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 02.09.2014 г. по ф.д. № 51/2009 г. на Варненския окръжен съд; пълномощно от Ивайло Христов Нелковски в полза на Гергана Антоанетова Иванова; пълномощно от Ивайло Христов Нелковски, представляващ сдружението, в полза на 193 (сто деветдесет и три) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 22 от 15.09.2014 г. и от 16.05.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 193 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

При служебна проверка в ЦИК по досието на политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", регистрирана по ф.д. 35051/1992 г. на СГС, VІ-1 с-в се установи, че председателя на управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В" - Ивайло Христов Нелковски с ЕГН ... е член на националния съвет на партията - зам.-председател на партията, която е част от Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), регистрирана с Решение № 725-НС от 19 август 2014 г. на ЦИК.

От представените документи Централната избирателна комисия констатира, че сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В" е регистрирано като българска неправителствена организация и вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Варненски окръжен съд. Заявлението и приложените документи са съобразени с формалните изисквания на разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ИК, но въпреки това следва да бъде отказана регистрацията поради противоречие с целта на участие на българските неправителствени организации с наблюдатели в изборния процес.

Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс като наблюдатели се регистрират упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации. Предвид предметното съдържание на законодателната уредба относно правата на наблюдателите същите представляват физически лица, упълномощени от български неправителствени организации, които осъществяват независимо, обективно и безпристрастно наблюдение на изборния процес. В случая е налице обвързаност на лицето Ивайло Христов Нелковски като участващ, от една страна, в ръководния орган на сдружението (председател на УС) и, от друга, в ръководството на политическата партия, поради което участието на тази организация като наблюдател в изборите не би осигурила целта за прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. При осъществяване на дейността си наблюдателите не могат да бъдат в положение на зависимост или каквато и да била обвързаност с партии, коалиции и инициативни комитети. В горния смисъл е и Решение № 1849 от 15.09.2014 г. по адм.д. № 11435/2014 г. на Върховния административен съд.

Централната избирателна комисия, като взе предвид гореизложените факти, приема, че е налице обвързаност на посочените от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В" наблюдатели с политически субект, регистриран като участник в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че поисканата регистрация от „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В" противоречи на целта на участието на българските неправителствени организации с наблюдатели в изборния процес по аргумент на чл. 55, ал. 1 от ИК, а именно - осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 и чл. 116, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2014 в 00:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол