Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 97-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БУРГАС” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БУРГАС", представлявана от Ваклин Атанасов Стойновски  - председател, заведено под № 43 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 19.02.2008 г. по ф.д. № 16531/2007г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 192 на „Държавен вестник", бр. 32 от 2008 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 16531/2007 г., издадено на 20.07.2011 г.; Протокол от заседанието на Партийния съвет на политическа партия "БУРГАС", проведено на 21.07.2011 г., компетентен съгласно чл. 8, ал. 4 от Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.; списък на присъстващите лица на заседание на Партийния съвет на партията; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-354 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от 27.07.2011 г. с изх. № 7/00638/27.07.2011 г. на „Българо-американска Кредитна Банка" АД - офис-Бургас, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 16531/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;  списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8067 избиратели, подкрепящи регистрацията; пълномощно от председателя на партията в полза на Минчо Павлов Иванов; пълномощно от председателя на партията в полза на Константин Райчев Стоев; допълнителен списък, представен на 06.08.2011 г., съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2978 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК  за регистрация на политическа партия „БУРГАС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БУРГАС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол