Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 973-НС
София, 18.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18 (18-3) от 17.09.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", представлявано от Георги Николов Атанасов - председател на УС, чрез упълномощения представител Валентин Кирилов Савов, регистрирана с Решение на ЦИК № 931-НС от 13 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Кирилов Савов - упълномощен от представляващия сдружението Георги Николов Атанасов, в полза на 29 (двадесет и девет) лица - упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 18 (18.3) от 16.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всичките 29 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. При извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Въпреки това е ноторно известно, че сдружение „България на гражданите" споделя политическите виждания и цели на ПП „Движение България на гражданите", участваща в предстоящите избори за народни представители като член на КП „Реформаторски блок". По-голямата част от учредителите на сдружението са и учредители на политическата партия, носеща същото име. Учредителите на сдружение „България на гражданите" , съгласно Устава на сдружението, са по право членове на Общото събрание, което е висш ръководен орган на сдружението. Сред тях е председателя на ПП „България на гражданите" Меглена Кунева, заместник-председателя Даниел Вълчев, както и други лица, които са политически активисти на партията.

Като изхожда от това, ЦИК счита, че е налице свързаност на сдружението с политическа сила, участваща със свои кандидати в престоящите избори, което противоречи на целта на ИК и функционалното предназначение на участието на набрлюдатели в изборния процес.

В заявлението са посочени имената на предложените за регистрация за наблюдатели, както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Иван Борисов Михайлов
2. Борислава Данчева Благоева
3. Надя Стефанова Кирилова
4. Бисер Садков Ангелов
5. Марио Василев Стоянов
6. Любка Диитрова Лозарова
7. Ивайло Димитров Мирчев
8. Ценка Павлова Мирчева
9. Методи Спасов Кръстев
10. Христо Рангелов Благоев
11. Александър Теодоров Алексиев
12. Александра Михайлова Алексиев
13. Александър Александров Алексиев
14. Йордан Такев Богдански
15. Валя Петкова Георгиева
16. Елка Любенова Владова
17. Любомира Емилова Владова
18. Петко Цветанов Величков
19. Карина Даниелова Иванова
20. Катрин Славей Василева
21. Марио Тодоров Петров
22. Борис Викторов Богданов 
23. Цветанка Томова Богданова 
24. Лили Борисова Богданова 
25. Борислава Александрова Танева
26. Орлин Славев Атанасов
27. Борислав Орлинов Атанасов 
28. Илияна Иванова Алипиева
29 Изабел Красимирова Рангелова

За отказ за регистрация на изброените кандидати гласуваха: Ивилина Алексиева, Емануил Христов, Георги Баханов и Цветозар Томов. Против отказ за регистрация на посочените кандидати гласуваха: Севинч Солакова, Метин Сюлейманов, Румяна Сидерова, Иванка Грозева, Росица Матева, Ивайло Ивков, Маргарита Златарева и Владимир Пенев.

Предложеният проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 53, ал.4, изречение второ от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2014 в 00:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол