Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 992- МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ахмед Салимехмед Мюмюн срещу решение № 82 от 21.09.2011 г. на ОИК – Кирково

Получена е жалба с вх. № М-18/21.09.2011 г. на ЦИК от Ахмед Салимехмед Мюмюн срещу решение № 82 от 21.09.2011 г. на ОИК - Кирково. Към жалбата са приложени копия на решение № 82/21.09.2011 г. на ОИК - Кирково, първа страница на заявление за издаване на документ за самоличност вх. № 1905/19.12.2007 г., заявление от Ахмед Салимехмед Мюмюн по чл. 46, ал. 4 от ИК.
С обжалваното решение ОИК - Кирково, на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 6 от Изборния кодекс е заличила регистрацията на Ахмед Салимехмед Мюмюн като кандидат за кмет на кметство Стоманци, предложен от ПП „ГЕРБ", и като кандидат за общински съветник в кандидатска листа, предложена от ПП „ГЕРБ". Жалбоподателят по същество счита, че решението на ОИК - Кирково, е незаконосъобразно, защото в заявлението си за издаване на документ за самоличност на български гражданин, подадено в РПУ на МВР - Кирково, през 2007 г. е посочил постоянен и настоящ адрес в с. Стоманци, с което отговаря на изискването за уседналост, въведено с Изборния кодекс.
Видно от протокол № 8 от заседание на ОИК - Кирково, проведено на 19.09.2011 г., комисията е взела решение № 62 от 19.09.2011 г., с което е регистрирала кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" за общински съветници в община Кирково, като жалбоподателят фигурира в листата под № 29, и решение № 63 от 19.09.2011 г., с което е регистрирала кметове на кметства, предложени от ПП „ГЕРБ", сред които и Ахмед Салимехмед Мюмюн - кандидат за кмет на кметство Стоманци. С писмо изх. № 17/18.09.2011 г. ОИК - Кирково, е изпратила списък на кандидатите за общински съветници и кметове в общината, предложени от ПП „ГЕРБ", на кмета на с. Кирково и е поискала общинската администрация да представи справка за датата на адресните им регистрации. Справката е изготвена и заведена в деловодството на ОИК - Кирково, с вх. № 24/20.09.2011 г., като е установено, че настоящият адрес на жалбоподателя е в Република Турция от 04.03.2002 г.
При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия стигна до следните правни изводи:
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК от лице с правен интерес, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Съгласно чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс, право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително; не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Легалната дефиниция на понятието „живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" в изборите за общински съвеници и кметове на 23 октомври 2011 г. е дадена в § 1, т. 5 от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК. Съгласно тези правни норми „живял най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място" е: а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство; б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България; в) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 4 месеца преди датата на произвеждане на изборите - 22.06.2011 г. Видно от изложеното, жалбоподателят има адресна регистрация по настоящ адрес в Република Турция от март 2002 г. и няма данни да е заявявал настоящ адрес в Република България до 22.06.2011 г. включително.
Наведените от него аргументи, че при подаване на заявление за издаване на български лични документи е заявил настоящ адрес не могат да бъдат приети по следните съображения:
Редът за заявяване на настоящ адрес е уреден в чл. 96 и 97 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР). Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗГР настоящият адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация. Жалбоподателят не твърди и не сочи доказателства да е заявил настоящия си адрес пред общинската администрация по посочения ред нито през 2007 г., нито след това. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че в чл. 97 от ЗГР се съдържа възможността българските граждани, живеещи предимно в чужбина, да заявят постоянния и настоящия си адрес и чрез заявление за издаване на български личен документ, подадено чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България. Няма данни жалбоподателят да е спазил този ред, напротив - заявлението за издаване на български лични документи е подадено в съответната служба на МВР в гр. Кирково.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-18/21.09.2011 г. на ЦИК от Ахмед Салимехмед Мюмюн срещу решение № 82 от 21.09.2011 г. на ОИК - Кирково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол